Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

601. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2011, stran 1670.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
      OBČINE BREŽICE ZA LETO 2011           v EUR
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov      |   Plan 2011|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   30.823.330|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   21.588.108|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   17.132.504|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček     |   14.637.754|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|703   |Davki na premoženje         |   1.378.750|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve  |   1.116.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|706   |Drugi davki             |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   4.455.604|
|     |(710+711+712+713+714)        |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|710   |Udeležba na dobičku od premoženja  |   1.431.070|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|711   |Takse in pristojbine         |    169.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni     |     55.500|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in     |    260.790|
|     |storitev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki       |   2.539.244|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |   1.687.975|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|720   |Prihodki od prodaje osnovnih     |     37.975|
|     |sredstev               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|721   |Prihodki od prodaje zalog      |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in   |   1.650.000|
|     |nemat. prem.             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|730   |Prejete donacije iz domačih virov  |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|731   |Prejete donacije iz tujine      |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   7.547.247|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|740   |Transferni prih. iz dr. javnofinan. |   7.547.247|
|     |institucij              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|741   |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   34.422.179|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   8.002.739|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH  |   1.347.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.    |    191.300|
|     |VARNOST               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   5.867.439|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    137.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|409   |REZERVE               |    460.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413) |   9.358.085|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|410   |SUBVENCIJE              |    636.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM |   4.693.642|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|412   |TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN     |   1.012.354|
|     |USTANOVAM              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   3.016.089|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   16.266.055|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   16.266.055|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    795.300|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|431   |INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM,  |    647.000|
|     |KI NISO PU              |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|432   |INVES. TRANSFERI PU         |    148.300|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ     |   –3.598.849|
|     |(PRESEŽEK) (I-II)          |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       –|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|750   |Prejeta vračila danih posojil    |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|751   |Prodaja kapitalskih deležev     |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|752   |Kupnine iz naslova privatizacije   |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     31.151|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |     31.151|
|     |DELEŽEV               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|440   |Dana posojila            |     31.151|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev    |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|442   |Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       –|
|     |privatizacije            |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    –31.151|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V)                  |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA          |       –|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     |   2.500.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |   2.500.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|500   |Domače zadolževanje         |   2.500.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|     |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)   |    570.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    570.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|550   |Odplačila domačega dolga       |    570.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |   –1.700.000|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)      |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)    |   1.930.000|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   3.598.849|
+---------+-------------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |   1.700.000|
|     |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
Sestavni deli proračuna so:
Načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna.
Kadrovski načrt kot priloga k proračunu.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem kot samostojni dokument.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki: prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od iger na srečo.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2011 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 450.000 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva, promocijo občine, sredstva za izredne pomoči ob nesrečah in sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku, ki ga sprejme župan.
7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobiti pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma ali začasno ustavi financiranje.
12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren vodja oddelka, ki blago, sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
13. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna, in sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni investicijski projekt, uskladi načrt razvojnih programov.
Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov ob upoštevanju določil 13. člena tega odloka.
15. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
16. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 30% vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
17. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja komunalnih taks, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
18. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Župan za: reprezentanco, pokroviteljstva, občinska praznovanja, splošno in tekočo proračunsko rezervo, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, zlate poroke, zaščito in reševanje, požarno varnost.
Oddelek za splošne in pravne zadeve: sredstva za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, materialne stroške, vzdrževanje občinske stavbe in nakup opreme za občinsko upravo ter odškodnine po sodnih postopkih.
Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, ter upravljanje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja infrastrukture, stanovanj in poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, stanovanjsko dejavnost, gospodarske javne službe, skupni prekrškovni organ in delovanje krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih investicij na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Vsak oddelek za svoje področje pripravi načrt razvojnih programov.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
20. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
21. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.500.000,00 €.
22. člen
Občina Brežice izdaja soglasje za zadolžitev OŠ Velika Dolina v višini 20.000,00 EUR za vračilo do konca leta 2012.
Občina Brežice izdaja soglasje za zadolžitev OŠ Cerklje ob Krki v višini 40.000,00 EUR za vračilo do konca leta 2012.
23. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži v skladu z 10.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08). O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2011 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2011.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2011 pa se objavita na spletni strani Občine Brežice.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2010
Brežice, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

AAA Zlata odličnost