Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

653. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 1717.

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa načine stalnega strokovnega usposabljanja članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: člani komisije).
2. člen
(cilj pravilnika)
Cilj stalnega strokovnega usposabljanja članov komisij je zagotavljati razvijanje njihovih kompetenc za spremljanje strokovnega razvoja poklicne kvalifikacije, za katero ima član komisije licenco.
3. člen
(dejavnosti strokovnega usposabljanja)
Za strokovno usposabljanje po tem pravilniku se štejejo naslednje dejavnosti, ki so povezane z nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero ima član komisije licenco, in s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc:
– delo v stroki, ki se dokazuje s potrdilom organizacije, v kateri poteka to delo,
– dodatno izobraževanje in usposabljanje v stroki, ki se dokazuje s potrdilom izvajalca tega izobraževanja ali usposabljanja,
– udeležba oziroma predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini, ki se dokazuje s potrdilom izvajalca tega srečanja ali prireditve,
– študijsko potovanje in obisk v tujini, ki se dokazujeta s potrdilom organizatorja tega potovanja ali obiska,
– udeležba na usposabljanjih oziroma drugih strokovnih dejavnostih, ki jih po predhodni odobritvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve organizirajo Državni izpitni center, Center RS za poklicno izobraževanje ali Andragoški center Slovenije, udeležba pa se dokazuje s potrdilom organizatorja tega usposabljanja ali dejavnosti,
– objava članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji, ki se dokazuje s kopijo članka,
– nagrada relevantnih institucij za dosežek, ki je neposredno povezan s standardi znanja in spretnosti ter s teorijo ali načeli preverjanja poklicnih kompetenc, dokazuje pa se s kopijo nagrade ali drugim ustreznim dokazilom, iz katerega je razvidno, da je prejemnik nagrade član komisije.
4. člen
(pogoji za stalno strokovno izpopolnjevanje)
Član komisije mora od izdaje do izteka licence delati v stroki, povezani z nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero ima to licenco. Udeležiti se mora tudi vsaj dveh dejavnosti iz druge do pete alineje prejšnjega člena tega pravilnika oziroma objaviti vsaj en članek iz šeste alineje prejšnjega člena oziroma dobiti nagrado iz sedme alineje prejšnjega člena, sicer se šteje, da se ni stalno strokovno izpopolnjeval kot imetnik licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
5. člen
(dokazovanje stalnega strokovnega usposabljanja)
Dokazila o strokovnem usposabljanju iz 3. člena tega pravilnika mora član komisije predložiti Državnemu izpitnemu centru v postopku obnovitve licence. Njihovo veljavnost in ustreznost presoja Državni izpitni center.
6. člen
(obnovitev licence)
V postopku obnovitve licence mora član komisije izpolniti pogoje iz 4. člena tega pravilnika in pogoje, določene v pravilniku, ki ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način in postopek za pridobitev in izgubo licence.
Državni izpitni center lahko zavrne obnovo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, če član komisije ne izpolni pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
(prehodna določba)
Postopki za obnovitev licence, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 65/07 in 85/09).
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 65/07 in 85/09).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2011
Ljubljana, dne 22. februarja 2011
EVA 2011-2611-0006
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost