Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1768/11 , Stran 479
Ob-1768/11
V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja čistopis dnevnega reda 18. skupščine delničarjev
razširjeni dnevni red
18. skupščine delničarjev, ki bo 24. 3. 2011 ob 14. uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: a) Upravo se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 653.547 delnic družbe. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. c) Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od šestmesečnega povprečnega zaključnega tečaja delnice, pri čemer se šestmesečno obdobje zaključi na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje naročila, nakupna cena delnic pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih poslovnih izkazov družbe Telekom Slovenije, d.d. 4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Predlog sklepa: Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Telekom Slovenije, d.d., imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Telekom Slovenije, d.d. sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa in sicer: – posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev; – posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini; – posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice in poslovne deleže; – posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; – posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; – posle, povezane z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika). Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov. Zahteva za razširitev dnevnega reda 18. skupščine in čistopis dnevnega reda 18. skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost