Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1767/11 , Stran 478
Ob-1767/11
V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja, da je dne 25. 2. 2011 od delničarjev Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane za dne 24. 3. 2011, ki se glasi: »Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki bo dne 24. 3. 2011, naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda. I. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 365.175 navadnih imenskih delnic družbe Telekom, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, pa je imetnik 931.387 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 19,84% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda. II. Predlagateljici Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d., zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10, dne 18. 2. 2011, razširi z novo dodatno točko 4. (četrtič) dnevnega reda, ki glasi: 4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Telekom Slovenije, d.d., imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Telekom Slovenije, d.d. sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa in sicer: – posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev; – posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini; – posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice in poslovne deleže; – posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; – posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; – posle, povezane z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika). Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.« Obrazložitev: Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. tako zahtevata, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe, ki izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda zahtevane skupščine. Predlagateljici zahtevata izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa. Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 24. 3. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine. Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1. Zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost