Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 014-9/2011 Ob-1722/11 , Stran 458
Št. 014-9/2011 Ob-1722/11
Občina Postojna na podlagi 6. člena Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 104/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajnje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Postojna (v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik (koncendent): Občina Postojna. 2. Predmet koncesije: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu: 2 oddelka drugega starostnega obdobja. 3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Postojna. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora: – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid), – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – imeti na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08), – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08), – imeti letni delovni načrt, – izvajati oziroma bo izvajal dnevni program, – dejavnost opravlja za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet. 5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja. 6. Rok do katerega se sprejemajo prijave: 5. 4. 2011, do 12. ure. 7. Način predložitve ponudb: Kandidati morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis: koncesija za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva«, v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali poslati priporočeno na naslov Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika. Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom. 8. Merila za izbiro koncesionarja: – Ocena objekta, prostora in opreme, do 35 točk Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), lokacija, dostop in parkirna mesta. – Rok pričetka izvajanja javne službe, do 25 točk Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj. – Nadstandardni program, do 25 točk Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program. – Cena programa, do 15 točk Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk. 9. Dosegljivost razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Postojna, od datuma objave razpisa dalje. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo pri Aneti Smagaj Nared, tel. 05/728-07-81. 10. Komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava v roku 8 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost