Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

596. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec, stran 1663.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS, Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS) in 122. členom Statuta Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec je Senat Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec na 2. redni seji dne 22. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (v nadaljevanju: VŠZV SG) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda VŠZV SG.
VŠZV SG izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja v okviru Kariernega centra VŠZV SG.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak VŠZV SG.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07).
4. člen
VŠZV SG podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (VŠZV SG), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠZV SG ter podpis dekana/dekanice VŠZV SG.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠZV SG, izda VŠZV SG kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠZV SG, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide.
Potrdilo ima podpis dekana/dekanice VŠZV SG.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠZV SG so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
8. člen
VŠZV SG izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja v okviru Kariernega centra (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše dekan/dekanica VŠZV SG.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠZV SG vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VŠZV SG skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
VŠZV SG izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠZV SG, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom VŠZV SG, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan/dekanica VŠZV SG podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠZV SG.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dekanica
doc. dr. Danica Železnik l.r.

AAA Zlata odličnost