Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-11/2010/18 Ob-1808/11 , Stran 463
Št. 478-11/2010/18 Ob-1808/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09, 49/10) in na podlagi Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, št. 478-11/2010/3 z dne 29. 6. 2010, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje so nepremičnine na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, ki obsegajo stavbo s pripadajočim zemljiščem. Stavba, št. 837, v izmeri 4.633,20 m2, leži na zemljišču, s parc. št. 613/2, k.o. Melje, ZK vložek 243, ki je veliko 1954 m2. Kot lastnica nepremičnine je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi vpisana Republika Slovenija. Predmetna nepremičnina se ne uporablja oziroma ni zasedena in je bremen prosta. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini nima nihče pravice do uveljavljanja predkupne pravice. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 1.250.000,00 EUR, najnižji znesek višanja pa je 10.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09, 49/10) se izklicna cena in vsaka nadaljnja cena izkliče trikrat. Ko je cena izklicna trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Kolikor izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba, in sicer v 15ih dneh po končani dražbi. Kolikor dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe ali pa zadrži njegovo varščino, in sicer v skladu s 42. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09, 49/10). 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi št. 223, v 2. nadstropju, dne 8. 4. 2011, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino, stavba s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, znaša 125.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 32115-7200005-74552011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – TIM. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Branka Zebca, Inštitut informacijskih znanosti, Maribor, tel. 02/252-04-21, e-pošta: branko.zebec@izum.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani, http://www.mvzt.gov.si/si/javne_objave/. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi povezane osebe oziroma kot določa drugi odstavek 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09, 49/10). 9. Opozorilo: v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) lahko Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pooblaščena oseba za vodenje javne dražbe lahko v primeru motenja izvedbe javne dražbe opozori osebe, ki onemogočajo ali motijo izvajanje javne dražbe, da prenehajo s kršitvami. V primeru, da osebe opozorila ne upoštevajo, lahko pooblaščena oseba odredi, da kršitelj zapusti prostor. Dražitelji morajo najkasneje do 5. 4. 2011, do 9. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba TIM, št. 478-11/2010«, na naslov Ministrstvo visoko šolstvo, Direktorat za investicije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost