Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

604. Obvezna razlaga četrtega in sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, stran 1674.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
četrtega in sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
(Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve)
Št. 3505-3/2007
Koper, dne 3. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. marca 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
četrtega in sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
(Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve)
v naslednjem besedilu:
I.
Določilo četrtega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve)
se razlaga tako, da se glasi:
»Na vsaki parceli, namenjeni gradnji ali v funkcionalnem območju, je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirišč, skladno z namembnostjo objekta, tako da se v postopku izdelave projektne dokumentacije določi število parkirišč glede na časovni interval dejavnosti in programov v objektu, za kar pristojni urad Mestne občine Koper izda soglasje na podlagi študije mirujočega prometa.«
II.
Določilo sedmega odstavka 24. člena odloka
se razlaga tako, da se glasi:
»(7) Število parkirnih mest glede na namembnost znaša za:
– stanovanjsko stavbo 2 PM/stanovanjsko enoto,
– pisarniške prostore, prodajni prostor – 1 PM/30 m2 bruto površine,
– osnovno preskrbo – 1PM / 30 m2 bruto površine,
– gostinski obrat – 1 PM/10 sedeže (izjeme obrati v naseljih, kjer so parkirna mesta urejena v okviru javnih parkirnih površin),
– turistični apartma – 1 PM/apartma, hotel in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev – 1 PM/na 5 sob,
– obrt – 1 PM/60 m2 bruto površine.
Za brutto površino se šteje uporabna brutto površina glede na namembnost dela stavbe. Uporabna bruto površina dela stavbe s pisarnami se določa tako, da se sešteje površina vseh pisarniških prostorov v eni ali več etažah, brez tehničnih in komunikacijskih prostorov, to je površin glavnih stopnišč, vhodne avle, dvigal, skupnih sanitarij in podobnih skupnih prostorov ter prostorov za notranjo komunikacijo. Uporabna bruto površina dela stavbe lokalov (prodajni prostori, obrt, osnovna oskrba) se določi tako, da se sešteje površine vseh prostorov lokala, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti brez sanitarij, priročnih skladišč, notranje komunikacije, v eni ali več etažah in brez tehničnih in komunikacijskih prostorov, to je brez površin glavnih stopnišč, vhodne avle, dvigal, skupnih sanitarij ter velika skladišča.
Med tehnične prostore se štejejo tudi terase (odprte in zaprte), balkoni (odprti in zaprti), lože (odprte in zaprte). Za prostore, ki se nahajajo v mansardi, v uporabno bruto površino štejemo samo del površine, kjer je višina stropov enaka oziroma višja od 1,60 m.
Za skupine stavb, ki niso navedene v tem odstavku (skladišča, sejemske dvorane, stavbe rabe splošnega družbenega pomena, kot so športni objekti, stavbe za kulturo in razvedrilo, izobraževanje, zdravstvo, športne dvorane ipd., in stavbe z drugo nestanovanjsko rabo) se pri določilu števila parkirnih mest upošteva določilo četrtega odstavka tega člena.«
Št. 3505-3/2007
Koper, dne 3. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L’I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del comma 4 e del comma 7 dell’articolo 24 del Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza
(Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS, n.16/2007 – interpretazione autentica, 39/2007 – interpretazione autentica, 65/2010 – modifiche ed integrazioni)
N. 3505-3/2007
Capodistria, 3 marzo 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 marzo 2011, ha accolto
L’I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
del comma 4 e del comma 7 dell’articolo 24 del Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza
(Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS, n.16/2007 – interpretazione autentica, 39/2007 – interpretazione autentica, 65/2010 – modifiche ed integrazioni)
nel seguente testo:
I.
La disposizione contenuta nell’articolo 24, comma 4, del Decreto sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS, n.16/07 – interpretazione autentica, 39/07 – interpretazione autentica, 65/10 – modifiche ed integrazioni)
va intesa nel seguente senso:
“Su ciascun lotto edificabile o nella zona di pertinenza va garantito, in rapporto alla destinazione dello stabile, il numero opportuno di posteggi, in modo che nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale si stabilisca il numero dei posti macchina in relazione all’intervallo di tempo di svolgimento delle attività e dei programmi dello stabile; l’organo competente del Comune città di Capodistria rilascia l’autorizzazione relativa alla determinazione del numero adeguato di posteggi in base allo studio sulla sosta dei veicoli.”
II.
La disposizione contenuta nell’articolo 24, comma 7 del decreto
va intesa nel seguente senso:
“(7) Numero prescritto di posti macchina in rapporto alla destinazione:
– Stabili residenziali: 2 PM a unità residenziale,
– Uffici, rivendite: 1 PM ogni 30 m² di superficie lorda del locale,
– Locali per il rifornimento di generi di prima necessità: 1 PM ogni 30 m² di superficie lorda del locale,
– Esercizi di ristorazione: 1 PM ogni 10 posti a sedere (esclusi gli esercizi allestiti in abitati dove la sosta è sistemata nell’ambito delle aree di parcheggio pubbliche),
– Appartamenti turistici: 1 PM ad appartamento, alberghi ed altri esercizi di ristorazione con servizi di alloggio temporaneo: 1 PM ogni 5 stanze,
– Attività artigianale: 1 PM ogni 60 m² di superficie lorda del locale.
Per superficie lorda si intende la superficie utile lorda in relazione alla destinazione d'uso della parte dello stabilimento. La superficie utile lorda della parte di stabilimento con uffici si determina sommando la superficie di tutti gli uffici situati in uno o più piani, senza i volumi tecnici e i vani accessori per i quali si intende le scale principali, gli atrii, gli ascensori, i servizi igienici comuni, simili spazi comuni e i vani accessori a servizio indiretto. La superficie utile lorda della parte dello stabilimento coi locali (rivendite, attività artigianale, locali per il rifornimento di generi di prima necessità) si determina sommando le superfici di tutti gli spazi del locale che sono destinati all'esercizio dell'attività, senza i servizi igienici, i magazzini a portata di mano, i vani accessori a servizio indiretto, situati in uno o più piani e senza i volumi tecnici e i vani accessori, ossia senza le superfici delle scale principali, degli atrii, degli ascensori, dei servizi igienici comuni e dei magazzini estesi.
Per volumi tecnici si intende anche i terrazzi (aperti o chuisi), i balconi (aperti o chiusi), le loggie (aperte o chiuse). Per determinare la superficie utile lorda dei vani situati nella mansarda si computa solo la parte di superficie dove l'altezza dei soffitti è pari o superiore a 1,60 m.
Per la determinazione del numero dei posteggi dei gruppi di edifici che non sono menzionati in questo comma (magazzini, sale espositive, edifici di rilevanza pubblica tra cui gli impianti sportivi, gli edifici per la cultura e lo spettacolo, l'istruzione, la sanità, i palazzetti dello sport etc. e altri stabili a destinazione d’uso non residenziale) si prende in considerazione la disposizione del presente articolo, comma 4«.
N. 3505-3/2007
Capodistria, 3 marzo 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost