Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

, Stran 486
Drugo preklicujejo
Antončič Tomaž, Drenov Grič 160, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024504000, izdal Cetis d.d. gng-318440 Arko Zala, Verovškova ulica 20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnr-318579 Avtotaxi Vrbnjak Bojan s.p., Ljubljanska cesta 59, Celje, licenca, št. 011658/BGD 13-5-10865/2007, za vozilo Mercedes, reg. št. CE S1-90S. gnv-318400 Bedrač Srečko, Moravci 144/a, Mala Nedelja, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014814000, izdal Cetis d.d. gnr-318479 Benoit Sergent, Kersnikova 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 90050959, izdala Fakulteta za socialne vede. gnz-318421 Bertol Boštjan, Pavšičevo naselje 16, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 41040241, izdala Medicinska fakulteta. gnp-318456 Bunderšek Vilijem, Podbort 22, Šentjanž, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028195000, izdal Cetis d.d. gnm-318434 Campagnolo Koper d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper – Capodistria, licenco, št. GE003556/05268/007, registrska št. KP KOPER-2. gnl-318435 Campagnolo Koper d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper – Capodistria, licenco, št. GE003556/05268/013, registrska št. KP CAM-13. gnp-318460 Cencen Veronika, Strossmayerjeva ulica 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani. gnv-318425 Cerar Klara, Čevljarska 9, Domžale, študentsko izkaznico, št. 30882, izdala Univerza v Ljubljani. gnq-318405 Čarman Marija, Cesta na Brdo 39, Kranj, študentsko izkaznico, št. 20202527, izdala Pravna fakulteta. gnr-318554 Dražetič Franjo, Klinja vas 36, Kočevje, digitalno kartico za tahograf, št. 1070500017590000, izdal Cetis Celje. gnc-318519 Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004445000, za voznika Kozmus Ivan, Podvrh 14, Sevnica. gnu-318401 Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg svobode 5, Sevnica, dovolilnico št. 1624, za državo Hrvaška, oznaka države 191/11. gnn-318433 Hočevar Jan, Iga Grudna 19, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal SUAŠ Ljubljana. gnp-318581 Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja vas 78, Selca, dovolilnice za državo Rusija 643/11, št. 0558386, izdala GZS Slovenije. gng-318490 Jolić Davor, Brest 32a, Ig, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gny-318472 Jurgec Bogdan, Gradišča 29/a, Cirkulane, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020243000, z veljavnostjo od 14. 11. 2008 do 13. 11. 2013, izdal Cetis d.d., leto izdaje 2008. gnm-318459 Knez Samo, Pohorska c. 47, Vuzenica, študentsko izkaznico, št. S1009103, izdala Fakulteta za strojništvo Maribor. m-109 Kopecky Jan, Koroška cesta 10, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998697. m-94 Kozina Ana, Bakovniška 11, Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnb-318420 Kreča Matic, Zajasovnik 13, Vransko, študentsko izkaznico, št. S 2000442, izdala Fakulteta za strojništvo. m-99 Kušar Blanka, Gorica pri Šmartnem 10a, Šmartno v Rožni dolini, študentsko izkaznico, št. 31240147, izdala Fakulteta za farmacijo. gny-318522 Lubej Simon, Zg. Ščavnica 14, Sv.Ana v Slov.goricah, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 0005925231. m-115 Lugojnić Uroš, Kumerdejeva 20, Bled, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Ljubljani. gni-318438 MG servis d.o.o., Cesta krških žrtev 135c, Krško, delovno dovoljenje za tujca, za osebo Turkič Slavko (d. š. 15506142), zaposlen od 1. 3. 2005 do 31. 12. 2010. gno-318532 Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana,mali okrogli žig Konzulata RS v Düsseldorfu, z zaporedno številko 1, z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, KONZULAT DÜSSELDORF, 1. Ob-1787 MM logistika d.o.o., Škofja vas 40c, Škofja vas, licenco skupnosti za Ivana Šketa s.p., za vozilo Mercedes Benz Actros, z registrsko oznako CE D6-17M (izvod št: 004, z veljavnostjo do 21. 3. 2013, ki je bila izdana dne 21. 1. 2008, pod št. 00851. gni-318413 Nikola Gatarić s.p., ul. Dragomirja Benčiča-Brkina, Kozina, osebno delovno dovoljenje, št. 99289876703, izdano na ime Josip Gregorović, veljavno od 24. 6. 2010 do 23. 6. 2011, izdal ZRSZZ Ljubljana, izdano leta 2010. gnw-318403 Obšteter Jana, *****, študentsko izkaznico, št. 71100210, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gns-318428 Osovnikar Nika, Ceta vstaje 49, Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico, št. 81677087, izdala EPF Maribor. m-113 Penko Jože, Šmihel 17, Pivka, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026233000, izdal Cetis d.d. gnj-318437 Plošnik Katja, Stara ulica 12, Ceršak, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija v Mariboru, št. 0005998710. m-96 Pucelj Krajnc Helena, Brilejeva 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18100994, izdala Filozofska fakulteta. gnh-318489 Pušnik Marko, Leskovec 32, Pragersko, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998745. m-103 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Urbas Srečka, zap. št. 2258, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1792/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Zatler Boruta, zap. št. 2261, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1793/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Šipek Bojana, zap. št. 319, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1794/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Rojnić Vladimirja, zap. št. 2183, izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1795/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Dragičevič Dragoslava, zap. št. 262, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1796/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Novak Engelberta, zap. št. 1283, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1797/11 Robida Štrekel Alenka, Komen 64a, Komen, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu št. 1/4372, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leto izdaje 2009, izdano na ime Porenta Alenka. gno-318457 Rože Aneja, Prelože pri Lokvi 10, Lokev, študentsko izkaznico, št. 18100519, izdala Filozofska fakulteta. gni-318488 Seljak Primož, Lucija, Obala 105, Portorož – Portorose, študentsko izkaznico, št. 19793976, izdala Ekonomska fakulteta. gnd-318418 Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano, pooblastila št. JJ 000564. gns-318453 Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano, pooblastila št. HH 000534. gnr-318454 Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano, pooblastila št. II 000195. gnq-318455 Šarkanj Enej, Kajuhova 1a, Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0005998753. m-93 Šerbinek Simon, Krčkova ulica 16a, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 61136012, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-88 Šuhel Pavel, Vrbno 31č, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019662010, izdal Cetis d.d. gnb-318545 Trebušak Iztok, Soteska 50b, Kamnik, pooblastila št. KK 767, prvo pomoč na ladji. gnu-318451 Truden Damjan, Stranska vas 7a, Dobrova, študentsko izkaznico, št. 18081222, izdala Filozofska fakulteta. gnt-318477 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005688, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gnz-318525 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005687, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gny-318526 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005512, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gnt-318527 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005513, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gns-318528 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005680, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gnr-318529 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005682, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gnq-318530 Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005686, za državo Ukrajina, oznaka države: 804. gnp-318531 Višnjik Jasmin, Zbilje 78, Medvode, certikifat o NPK, št. IZO-08/2908, izdajatelja CPU Celje, izdan leta 2008. gny-318547 Vivoda Tjaša, Čurile 5b, Metlika, študentsko izkaznico, št. 41090138, izdala Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. gnk-318486 Zupančič Klara, Ob Grosupeljščici 5, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št. 0006037938. gnp-318481

AAA Zlata odličnost