Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 478-290/2011-1 Ob-1817/11 , Stran 464
Št. 478-290/2011-1 Ob-1817/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09-Odl, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10), objavlja dopolnitev
javne dražbe
prodaje nepremičnin
objavljene v Uradnem listu RS, št. 110, z dne 31. 12. 2010, stran 3254. I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: Predvidena stvarnega premoženja. III. Opis predvidenih predmetov prodaje: A. Stanovanja 1. Trisobno stanovanje s kabinetom (zasedeno) št. 51/VIII. nad. v skupni neto izmeri 98,14 m2 (z ident. št. 2636-1973-273) v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Metoda Mikuža 18, Ljubljana, (tablica Mors 24440). a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8. do 9. ure, b. Izklicna cena: 179.300,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje (zasedeno) št. 40/X. nad. v skupni neto izmeri 66,60 m2 (z ident. št. 1730-4071-140) v stanovanjski stavbi na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljubljana, podv. 1427/95, k.o. Moste (tablica Mors 20856). a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8. do 9. ure, b. Izklicna cena: 119.300,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje (zasedeno) št. 37/X. nad. v skupni neto izmeri 72,01 m2 (z ident. št. 1730-4071-137) v stanovanjski stavbi na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljubljana, podvložek 1427/92, k.o. Moste (tablica Mors 20852). a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8. do 9. ure, b. Izklicna cena: 140.900,00 EUR. 4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 3/PR v skupni neto izmeri 64,96 m2 (z ident. št. 1625-293-23) v stanovanjski stavbi na naslovu prijateljeva trg 1, Ribnica, zkv 1695, k.o. Ribnica, (tablica Mors 20174). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure, – 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure, b. Izklicna cena: 66.300,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje (zasedeno) št. 10/I. nad. v skupni neto izmeri 52,33 m2 (z ident. štev. 1625-294-19) v stanovanjski stavbi na naslovu Prijateljeva trg 2, Ribnica, (tablica Mors 27829). a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8. do 9. ure, b. Izklicna cena: 42.300,00 EUR. 6. Trisobno stanovanje (prazno) št. 19/IV. nad. v skupni neto izmeri 73,90 m2 (z id. štev. 1625-297-24) v stanovanjski stavbi na naslovu Prijateljeva trg 5, Ribnica, zkv 1689, k.o. Ribnica (tablica Mors 27844). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 10. do 11. ure, – 15. 3. 2011 od 14. do 15. ure, b. Izklicna cena: 58.300,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 11/II. nad. v skupni neto izmeri 60,20 m2 (z id. št. 2525-924-11) v stanovanjski stavbi na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova ul. 24a, zkv. 420, k.o. Ilirska Bistrica (tablica Mors 25030). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure, – 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure, b. Izklicna cena: 39.300,00 EUR. 8. Enosobno stanovanje (prazno) št. 2/I. nad. v skupni neto izmeri 31,44 m2 (z id. št. 657-503-) v stanovanjski stavbi na naslovu Aškerčeva ul. 3a, Maribor, zkv 387, Maribor-Grad (tablica Mors 26324). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure, – 15. 3. 2011 od 12. do 13. ure, b. Izklicna cena: 15.000,00 EUR. 9. Štirisobno stanovanje (prazno) št. 6/I. nad. v skupni neto izmeri 95,93 m2 v (z id. štev. 678-1318-6) stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Staneta Severja 4, Maribor zkv Sp. Radvanje (tablica Mors 21092). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 11. do 12. ure, – 15. 3. 2011 od 14. do 15. ure, b. Izklicna cena: 75.000,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 6/I. nad. v skupni neto izmeri 76,02 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. 21. oktobra 4, Črnomelj (tablica Mors 27775). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure, – 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure, b. Izklicna cena: 38.300,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 5/II. nad. v skupni neto izmeri 64,50 m2 v (z id. štev. 2490-308-5) stanovanjski stavbi na naslovu Kraigherjeva ulica 10, Postojna (tablica Mors 25565). a. Ogled stanovanja: – 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure, – 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure, b. Izklicna cena: 45.000,00 EUR. 12. Trisobno stanovanje (zasedeno) št. 18/4. nad. v skupni neto izmeri 75,69 m2 (z id. št. 2490-702-18) podvložek 2862/19, k.o. Postojna v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Prekomorskih brigad 8, Postojna (tablica Mors 20545). a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8. do 9. ure, b. Izklicna cena: 57.300,00 EUR. 13. Dvosobno stanovanje (prazno) v dvostanovanjski stavbi na naslovu Hum 62a, Hum (tablici Mors 25203) stoječe na parc. št. 1692/2, v izmeri 60,00 m2. a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 9. do 10. ure, b. Izklicna cena: 75.000,00 EUR. B. Objekti in zemljišča 1. Skladiščni prostori št. 11 (prazno) v skupni neto izmeri 118,45 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Mašera- Spasičeva ulica 11, Ljubljana. a. Ogled prostorov: 16. 3. 2011 od 9. do 10. ure, b. Izklicna cena: 50.300,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin Oglede boste lahko opravili ob stanovanjih določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji in objekti oziroma zemljiščem lahko pokličete tudi na tel. št. 01/471-2213 od 4. 1. 2011 – do 1. 5. 2011, med 8. –12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanje, ki je etažno in zemljiškoknjižno neurejeno, bo moral urediti in na lastne stroške prevzeti kupec sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 800,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: Pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-75000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-75000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 23. 3. 2011 do 12. do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 24. 3. 2011« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10). pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 24. 3. 2011, v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a v avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost