Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 5100-6/2011-1 Ob-1715/11 , Stran 453
Št. 5100-6/2011-1 Ob-1715/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav (Uradni list RS, št.14/06 – MP; v nadaljevanju: Uredba o ratifikaciji) ter Protokolom 7. srečanja Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: CEA) in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MVZT) z dne 9. 2. 2011 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na navedenih področjih: Nove tehnologije za energijo – Materiali (vključno z nanotehnologijo) – Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice – Produkcija, shranjevanje in distribucija vodika – Sončna energija – Biomasa. Jedrska energija – Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče) – Shranjevanje (disposal) radioaktivnih odpadkov – Nove reaktorske tehnologije – Jedrski podatki – Reaktorska dozimetrija. Prilagajanje klimatskim spremembam. Temeljne raziskave v fiziki – Optika in laserji. Znanosti o življenju – Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres, regeneracijo tkiv ter staranje – Možganski tumorji: imaging in nove terapije. Raziskave globalne varnosti – Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem) – Detekcija skritih objektov in eksplozivov. Projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in CEA. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako omogočiti poglobitev znanja ter znanstveno-tehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa morajo izpolnjevati pogoje iz Uredbe o ratifikaciji. Slovenski vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur. Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA). Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA, www.cea.fr, CEA–Saclay, European Bilateral Relationships, tel. +33 (1) 64 50 25 19). Kontaktna oseba na francoski strani je Sylvie Aniel, e-mail: Sylvie.Aniel@cea.fr. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3. 2010. Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Skupni slovensko-francoski upravni odbor MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–2013 znaša okvirno 420.000 EUR. Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo konec junija 2011. Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev ter neposredne materialne stroške in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom, ne pa stroškov amortizacije. Stroškov priprave in prijave na projekt prijavitelj ne more uveljavljati. Na podlagi podrobneje izdelanega finančnega načrta bo prejemnik (slovenski nacionalni partner, katerega projekt bo sofinanciran) prejel sredstva skladno z dinamiko, določeno v pogodbi. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2013. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in CEA« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 31. 5. 2011, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti v Sloveniji, do 31. 5. 2011, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-CEA-03-A/2011) in B (ARRS-MS-CEA-03-B/2011). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-CEA-03-A-2011-Pr in ARRS-MS-CEA-03-B-2011-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega projekta, mora prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektronski obliki na zapisljivi CD ali DVD ali na USB ključ. Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 2. 6. 2011, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji predvidoma obveščeni do 30. 7. 2011. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, tel. 01/400-59-71, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost