Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 6710-01/2011 Ob-1733/11 , Stran 460
Št. 6710-01/2011 Ob-1733/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08) in Letnega programa športa Občine Bovec za leto 2011, Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Bovec za leto 2011
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj eno leto, – imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno vadbo, – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do občine poravnane vse obveznosti. 3. V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi občini. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini. 4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine športnih programov: – interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov, – športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športno rekreacijo, – kakovostni in vrhunski šport, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, – športne prireditve in promocijske dejavnosti in – delovanje društev. 5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2011, znaša 27.000,00 EUR. Višina sredstev za posamezne vsebine je razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2011. 6. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa v obliki denarnih sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazemrno nižji ceni programa za končnega uporabnika. 7. Razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v času uradnih ur. 8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport 2011 – je 18. 3. 2011. 9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. 10. Odpiranje prijav bo 21. 3. 2011 in ne bo javno. 11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane na podalgi meril, pogojev in normativov za vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08). 13. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti v letu 2011. 14. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost