Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1723/11 , Stran 476
Ob-1723/11
Na podlagi določbe 37. člena Statuta SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. sklicuje in vabi delničarje na
21. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
ki bo v torek, 5. 4. 2011, ob 11. uri, na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu uprave. 2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. Predlog sklepov: 1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in sicer: – 3. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – 22. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Uprava družbe šteje predsednika uprave in enega do tri člane. Predsednika in člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Predsednik in člani uprave so lahko imenovani za mandatno obdobje največ 6 (šest) let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju. – v 28. členu statuta se doda četrti odstavek, ki se glasi: Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov predsednika oziroma člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena ZGD-1. – prvi odstavek 29. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Družba ima nadzorni svet, ki šteje 7 (sedem) članov, ki jih izvoli ali odpokliče skupščina delničarjev za obdobje največ 6 let in so lahko ponovno izvoljeni. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju. – v 31. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita: Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko ali z uporabo elektronskih medijev (korespondenčna seja), če tako odloči predsednik nadzornega sveta. Poleg članov nadzornega sveta se lahko sej nadzornega sveta udeležuje uprava družbe, na povabilo predsednika nadzornega sveta pa se obravnave posameznih točk lahko udeležijo tudi izvedenci ali poročevalci. – tretji odstavek 33. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Skupščina lahko sklepa o nagradah članom nadzornega sveta za dobro izvrševanje njihovih dolžnosti oziroma drugih izplačilih, ki se lahko izplačajo tudi v delnicah. – 35. člen statuta družbe se spremeni tako, da se sedaj glasi: Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščencev. Delničarji morajo svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila shraniti na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji se lahko udeležijo skupščine in glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Podrobnejši postopek za tovrstno udeležbo in glasovanje uredi uprava družbe. – 39. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem, predvidenim za sejo. Sklic se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa se objavi tudi v dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine. Dnevni red zasedanja skupščine se v sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini. – v 44. členu statuta se izbriše tretji odstavek. Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. – Spremeni se 49. člen statuta, ki se sedaj glasi: Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe, sprejeto na skupščini družbe z dne 11. (enajsti) april 2007 (dvatisočsedem).« 2. Skupščina družbe sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. Predlog sklepov: 1. Skupščina družbe ugotavlja, da bo dne 11. aprila 2011 potekel mandat vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Konstantin Zaytsev, Marija Zagožen, Borut Frantar). 2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se za nove člane nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. izvolijo Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Alexey Reshotka, Marija Zagožen in Borut Frantar, in sicer za mandatno obdobje štiri leta, ki prične teči 11. aprila 2011. Pisna gradiva (obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta družbe in čistopis statuta družbe ter utemeljitve predlogov za izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe) o katerih bo odločala skupščina družbe, so delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva 98, in sicer od 9. do 13. ure, vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in čistopisa statuta je objavljeno tudi na spletnih straneh SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (www.sij.si). Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, najpozneje do vključno 11. marca 2011. Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1, najpozneje do vključno 11. marca 2011. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD na dan 31. marca 2011 in se izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje do vključno 31. marca 2011 in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe. Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., predsednik uprave družbe Tibor Šimonka

AAA Zlata odličnost