Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1758/11 , Stran 460
Ob-1758/11
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji, dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. 2. Dejavnost, ki je predmet koncesije Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji, dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ devet oddelkov I. starostnega obdobja na območju Kranja, in sicer najmanj za en in največ za devet oddelkov na območju naslednjih šolskih okolišev: – OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj, OŠ Orehek Kranj (matična šola), OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, podružnična šola Center, podružnična šola Primskovo), OŠ Staneta Žagarja, OŠ Stražišče (matična šola, razen naselij Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem). Šolski okoliš posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda je opredeljen v ustanovitvenem aktu posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/10, razen šolski okoliš vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki je opredeljen v ustanovitvenem aktu in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/10. 3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje desetih let. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije): Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in šport. 2. Kandidat mora imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa. 3. Kandidat mora imeti na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi. 4. Kandidat mora imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi. 5. Kandidat bo izvajal deveturni dnevni program. 6. Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih deset let ter letni delovni načrt. 7. Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Mestne občine Kranj. 8. Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi. 9. Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti. 10. Kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost. Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe. 5. Merila za izbiro: 1. Krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk. Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Število oddelkov 36 točk. Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 9 oddelkov dobi 36 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. 6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji. 7. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis: Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija – vrtec«. Na kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika. Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 4. 4. 2011, do 12. ure. 8. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka za prijavo. 9. Odpiranje prijav: Odpiranje prijav na javni razpis bo dne 5. 4. 2011, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav ne bo javno. 10. Informacije in pojasnila: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za družbene zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; dodatne informacije: Nada Bogataj Kržan, tel. 04/237-31-60, Darja Veternik, tel. 04/237-33-82, elektronski naslov: Nada.Bogataj-Krzan@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, faks 04/237-31-67.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost