Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

, Stran 484
Spričevala preklicujejo
Bandelj Andraž, Kosovelova ulica 27, Vipava, spričevalo 4. letnika TSC Nova Gorica, izdano leta 2005. gnp-318431 Bedrač Ana, Podbrežje 135, Videm pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje železniške šole Maribor, izdano leta 1992. m-117 Bilajbegović Adnen, Čuža 5, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2007. gnr-318504 Brecl Dušan, Griže 49b, Griže, spričevalo št. 811, 7. razreda OŠ Griže, izdano leta 1982. gnh-318539 Breskvar Matic, Gerbičeva ulica 90, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnd-318443 Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne na Koroškem, preklic spričevala in obvestila o uspehu na maturi, izdajatelja Gimnazije Ravne na Koroškem, št. GNT-318102, objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/2011, dne 11. 2. 2001. gnm-318409 Buzeti Kristjan, Panonska 39, Bakovci, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2002. gnv-318550 Buzeti Kristjan, Bakovci, Panonska ulica 39, Murska Sobota, zaključno spričevalo, izdala Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, leta 2002. gnu-318426 Cankar Romana, Zminec 8, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2009. gnf-318441 Cigale Tjaša, Dole pri Krašcah 24, Moravče, spričevalo 4. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na ime Zakošek Tjaša. gnx-318548 Čakš Urška, Spodnje Blato 17c, Grosuplje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Brinje Grosuplje, izdano leta 2009. gnt-318452 Danel Elena, Cesta proletarskih brigad 55, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1985/86, 1986/87, izdano na ime Drnovšek Jelena. gnh-318439 Divjak Nataša, Zg. Senarska 46, Sv. trojica v Slovenskih goricah, spričevalo za 3. letnik Srednje šole za oblikovanje, smer frizer, izdano leta 2010. m-118 Djordjević Slobodan, Ulica Slavka Gruma 74, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto. gnx-318473 Drobnak David, Okrog 9, Ponikva, maturitetno spričevalo ŠČ PET, izdano leta 2007. gnc-318469 Erjavec Maja, Alpska c. 43, Lesce, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole Kranj. gnh-318414 Falež Lan, Medič 198, Kamnica, indeks, št. 01100-600002039300, izdala Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. m-101 Forštner Anja, Ob koprivnici 44, Celje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Frana Roša, izdano leta 2010. m-108 Fošnarič Silvo, C.M.D. 19, Ptuj, zaključno spričevalo Lesarske šole Maribor, št. 8/77, smer parketar, izdano leta 1977. m-95 Friškovec Tjaša, Mariborska cesta 95, Orehova vas, indeks, št. 1045/2006-07, izdal Andragoški zavod Maribor. m-105 Gonza Jurij, Lormanje 10a, Lenart v Slovenskih goricah, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007, 2008. m-116 Grabnar Tadej, Ulica Talcev 3, Mokronog, indeks, št. 18080220, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnr-318429 Ilijanič Marko, Hrušica 123, Hrušica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, izdano leta 1986. gnz-318521 Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 1994. gnx-318448 Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 1995. gnw-318449 Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta 1995. gnv-318450 Jahič Anel, Koželjskega 5, Velenje, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Velenje, poklic rudarski tehnik, izdano leta 2005. gnt-318402 Jankovič Mateja, Abramova 14, Ljubljana, diplomo Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, izdano leta 1985. gni-318538 Ječnik Urška, Posavec 50, Podnart, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje šole Jesenice, smer poslovni tajnik, izdano leta 1996–2001. gno-318432 Jerman Lina, Agrokombinatska 6b, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole za elektotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 2002. gne-318492 Jovanovič Milena, Ledine 8, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 2010. gni-318463 Jurca Majda, Grič 1b, Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdani leta 1985 in 1986. gnc-318444 Jurkas Robert, Rigonce 28a, Dobova, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole Krško, izdano leta 1989, 1990, 1991. gnd-318422 Kalčič Petra, Trniče 40, Marjeta na Dravskem polju, spričevalo za 3. letnik Srednje ekonomske šole Maribor, smer gimnazija, izdano leta 2010. m-112 Kaligarič Ren, Na griču 3, Izola – Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2009/2010. gnz-318546 Kancler Urška, Zg. Duplek 37c, Spodnji Duplek, spričevalo št. 46 o poklicni maturi Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2002. m-90 Kaučič Marjan, Gornji Ivanci 20, Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2005. gnl-318410 Kaučič Marjan, Gornji Ivanjci 20, Spodnji Ivanjci, maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2007. gnk-318411 Kavčnik Matej, Cesta Dolomitskega odreda 32, Log pri Brezovici, maturitetno spričevalo Gimnazije Šiška, izdano leta 2006. gnp-318556 Kenda Marija, Strunjan 116a, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer natakar, izdano leta 1991, izdano na ime Premužič Božica. gnb-318520 Kermc Anja, Gorenja vas 47, Šmarješke Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT Novo mesto, izdano leta 2003/04, 2004/05, 2005/06. gnd-318543 Kesar Daniela, Zemljičeva 24b, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomski tehnik, izdano leta 1994. m-98 Klasinc Marjanca, Šikole 49, Pragersko, diplomo na Živilski šoli, smer živilski tehnik, izdano leta 1985. m-82 Knaflič Boštjan, Gradiška pot 7, Radovljica, indeks, izdala Kadetska šola za miličnika. gnb-318470 Knaflič Boštjan, Gradiška pot 7, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1991. gnz-318471 Kočevar Anita, Železnikarjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2001, izdano na ime Hlebec Anita. gnf-318491 Kos Matej, Dolenja Nemška vas 42, Trebnje, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo mesto, izdano leta 2010. gns-318578 Kovač Mitja, Prešernova 33, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija, izdano leta 2005. gno-318557 Kovačič Sara, Muratova ulica 3, Maribor, spričevalo 2. letnika I. gimnazije Maribor, program klasična gimnazija, izdano leta 2010. m-102 Kramberger Uroš, Žmavčeva 2a, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano leta 2000, 2001. m-111 Krapše Danijel, Pečke 33, Makole, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole v Mariboru, izdano leta 2004. m-81 Krašovec Uroš, Kajuhova ulica 40, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gnq-318555 Kurtić Kristina, Jakčeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Landis d.o.o., poklic ekonomski tehnik. gnk-318536 Lajh Andrej, Zg. Hajdina 88a, Hajdina, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski komercialni tehnik, izdano leta 2000, 2001, 2002, 2003. m-122 Lempl Stanko, Nazorjeva 3, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu št. 1550-/I674-/91, SERŠ v Mariboru, izdano leta 1991. m-107 Leva Katja, Okoška gora 43, Oplotnica, indeks, št. 61218776, izdala Filozofska fakulteta. m-91 Lipuš Viljem, Fochova ulica 14, Maribor, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, poklic trgovec, izdano leta 1982. m-97 Macuh Alen, Prepolje 68a, Marjeta na Dravskem polju, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, smer kuhar, izdano leta 2009. m-104 Mamuza Zoran, Na zelenici 5a, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Poklicne in strokovne šole Bežigrad, smer avtomehanik, izdano leta 2001. gns-318553 Marič Katica, Prušnikova 36, Maribor, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Mariboru, poklic prodajalec, izdano leta 2006. m-86 Maučec Lidija, Dol. Bistrica 73, Črenšovci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2000, 2001. gnq-318430 Mehić Irma, Šalek 88, Velenje, maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, izdano leta 2005. gnr-318404 Mehinović Jasmina, Repnje 10d, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 2001. gnj-318487 Mešič Benjamin, Andraž 16/a, Polzela, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 1996. gnq-318480 Milošič Franc, Gradiška 46, Cirkulane, zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj, smer strojni ključavničar, izdano leta 1982. m-84 Mlakar Igor, Ljubljanska cesta 98, Rače, spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru, poklic električar – elektronik, izdano leta 1986. m-87 Morinc Jana, Radež 27, Loka pri Zidanem Mostu, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole Celje, izdano leta 1995. gnz-318446 Novak Katja, Pod klancem 30, Limbuš, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-123 Oder Simona, Sladki vrh 21, Sladki Vrh, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-119 Pečnik Marian, Kovaška 54, Lovrenc na Pohorju, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1982. m-106 Peternel Martin, Naselje Slavka Černeta 15, Kranjska Gora, spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole, izdano leta 1992. gnm-318484 Peternel Martin, Naselje Slavka Černeta 15, Kranjska Gora, spričevalo 4. letnika Srednje policijske šole, izdano leta 1993. gnl-318485 Piko Janja, Ob Meži 16, Prevalje, spričevalo št. IV-2007/90, Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2007. gnv-318475 Piško Lucas, Pobeška cesta 20, Koper – Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2009/2010. gnh-318464 Podkoritnik Tomaž, Ulica Janka Ulriha 20, Velenje, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije Velenje, izdano leta 2006. gnb-318445 Pogačnik Vesna, Begunje 103, Begunje na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano leta 2009/2010. gnw-318474 Potokar Goran, Krmelj 86, Krmelj, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Novem mestu, izdano leta 2004. gnx-318523 Primar Neli, Ulica bratov Knapič 10, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar. gnu-318476 Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana Litostroj, izdano leta 2000. gng-318415 Rovšnik Maša, Celovška 11, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije Celje, smer splošna gimnazija, izdano leta 2006, 2007. m-89 Sedić Anita, Rojčeva ulica 26, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o opravljeni maturi, Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano leta 2008 in 2009. gnt-318427 Seljak Petra, Otalež 14, Cerkno, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Tolmin, izdano leta 2004. gnw-318549 Sotlar Dušanka, Rudna vas 4, Radeče, spričevalo 8. razreda OŠ Marjana Nemca Radeče, izdano leta 1982. gnj-318537 Stojc Vilko, Poljšica 22, Zgornje Gorje, maturitetno spričevalo št. 30, Lesarskega šolskega centra Jože Srebernič Nova Gorica, izdano leta 1982. gng-318540 Strgavšek Matej, Golovec 1, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Zagorje, izdano leta 2006. gno-318407 Šantl Šolc Maja, Makedonska ulica 41, Maribor, spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije A. M. Slomška v Mariboru, izdano leta 2007. m-120 Ščančar Maja, Tomšičeva ul. 14, Rakičan, Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer, izdano leta 2010. gnq-318580 Šerjak Špela, Maistrova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2009. gnn-318483 Špilak Renata, Brezovica 11, Velika Polana, diplomo št. 592/91-165/OD, Srednje tekstilne šole Maribor, izdana leta 1991, izdana na ime Horvat Renata. gnj-318462 Štitić Tadić Lidija, Polje 25, Zagorje ob Savi, indeks, št. 18010019, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2001. gnx-318423 Štrucl Ilonka, Škocjanska pot 26, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu št. 1473/II, Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1998, izdano na ime Bešker Ilonka. gne-318467 Šubic Petra, Podbrezje 79a, Naklo, indeks, št. 32030363, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje 2003/2004. gnn-318533 Točaj Albina, Kozjak nad Pesnico 62c, Zgornja Kungota, zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, poklic natakar, izdano leta 1996. m-100 Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, preklic spričevala na ime Jurkaš Robert, št. GNY-318297, objavljenega v Ur. l. RS, št. 12/2011, dne 25. 2. 2011. gnb-318424 Vihar Marguč Lea, Nasipna ulica 114, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu št. 598, Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1993, izdano na ime Vihar Lea. gno-318461 Viler Mersedes, Tomšičeva 1, Izola – Isola, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2008. gnu-318551 Virc Franc, Ivanja vas 11, Mirna Peč, spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Novo mesto, izdano leta 2002/03, 2003/04. gnk-318436 Vitas Romana, Tacenska cesta 135a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za trgovinsko dejavnost Kranj, izdano leta 1990. gnc-318419 Vomš Toni, Ulica Matije Tomca 1, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, izdano leta 1996. gnd-318468 Vorša Andreja, Šolska 6, Slovenska Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednješolskega centra Ptuj, Srednje kovinar. metal. in kmet. šole, izdano leta 1981, 1982. m-110 Vrandečič Saša, Škofjeloška cesta 112, Kranj, spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu, Srednje šole za gostinstvo in turizem Bled, izdano leta 1993 in 1994 na ime Hladnik Saša. gne-318442 Zadravec Zoran, Javornik 1, Ravne na Koroškem, diplomo Srednje gradbene šole, poklic gradbeni tehnik, izdano leta 1986. m-92 Zrnko Janez, Vinogradniška 1, Šentilj v Slovenskih goricah, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2000. m-121 Žepič Anže, Retnje 13, Križe, indeks, št. 18990732, izdala Filozofska fakulteta leto izdaje 1999. gnj-318412 Žigon Rok, Pot na Fužine 25, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1996. gnm-318534 Žilić Jesenko, Križevniška 8, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, od leta 1997 do 1999. gnt-318552

AAA Zlata odličnost