Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

602. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih, stran 1672.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 19. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-8, ki je stanovanjsko območje Kamenci v Črenšovcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Sklep določa način priprave OPPN Kamenci, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN.
Območje enote ČR-8 v Črenšovcih je na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, sprem. 5/10 in 43/10) opredeljeno kot stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč SS, za centralne dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč CD, za gradnjo konjušnice, ki je območje za kmetijske objekte z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč IK in območje zelenih površin z oznako podrobnejše namenske rabe ZS. Del območja enote urejanja je že pozidan s stanovanjskimi objekti, zaselek je v celoti komunalno opremljen. Območje enote urejanja je izven vseh območij režimov.
Razlog za izdelavo OPPN je kompleksna ureditev območja enote urejanja, ki zajema parcelacijo zemljišč in ureditev gospodarske javne infrastrukture v nepozidanem območju.
3. Območje OPPN Kamence
Območje OPPN Kamenci zajema parcele št.: 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 194/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 194, 199, 201 in parc. št. 274, vse v k.o. Črenšovci. Območje na zahodni strani meji na sosednjo katastrsko Občino Odranci in Občino Odranci. Del izvedenih ureditev (dovozna pot, objekti, zasaditev) segajo na območje sosednje občine Odranci, parc. št. 1388.
V območju je načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih hiš, gradnja galerije in konjušnice, ureditev dovoznih cest in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo: elektriko, telekomunikacijsko omrežje, vodovod in kanalizacijo.
4. Načrtovane ureditve
Glede na podrobnejšo namensko rabo so na posameznih območjih dopustni naslednji posegi:
– na območju stanovanjske gradnje, z oznako podrobnejše namenske rabe SS, je možna gradnja novih in nadomestnih stanovanjskih stavb, upravnih in pisarniških stavb in stavb za storitvene dejavnosti,
– na območju centralnih dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe CD je načrtovana gradnja muzeja oziroma romskega kulturno-informacijskega centra s prodajno-razstavno galerijo;
– na območju kmetijskih dejavnosti z oznako podrobnejše namenske rabe IK je načrtovana gradnja konjušnice za rejo do štirih konj za lastne potrebe,
– na območju zelenih površin z oznako podrobnejše namenske rabe ZS je možna ureditev športnega travnatega igrišča.
V vseh območjih podrobnejše namenske rabe je možna še gradnja gradbeno inženirskih objektov, gradnja in postavitev manj zahtevnih in nezahtevnih objektov in ureditev zunanjih površin (parkirišča, zelenice).
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se izdela geodetski posnetek obstoječega stanja. Pri izdelavi se uporabijo tudi strokovne podlage, študije, raziskave in druga strokovna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo občinskega prostorskega načrta in in se nanašajo na obravnavano območje.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora in na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci ter izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev načrtovanih prostorskih ureditev se izdelajo tudi druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta izkazalo, da so potrebne.
Za enoto urejanja ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. Roki za pripravo OPPN
+---------------------------------------+----------------------+
|Faza postopka             |Rok          |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem in objava sklepa o pričetku  |Januar 2011      |
|OPPN                  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava osnutka OPPN         |Januar 2011      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic na osnutek     |Januar, februar 2011 |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka     |Februar 2011     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka |Februar, marec 2011  |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pregled pripomb in izdelava stališč do |Marec 2011      |
|pripomb                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava predloga           |Marec 2011      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj na predlog      |April         |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava  |Maj 2011       |
+---------------------------------------+----------------------+
7. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Slovenska 2, 9000 M. Sobota;
2. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
3. Telekom, Trg zmage, 9000 M. Sobota;
4. Občina Črenšovci;
5. Občina Odranci.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da načrtovane ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN in morebitnih strokovnih podlag zagotovi Občina Črenšovci iz svojih proračunskih sredstev.
9. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Ž-10/2011
Črenšovci, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost