Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

589. Sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah, stran 1628.

Na podlagi osmega odstavka 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah
1.
Določbe tega sklepa se uporabljajo za sestavo in imenovanje članov delegacij reprezentativnih združenj občin, to sta Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delegacija):
– v Odboru regij Evropske unije,
– v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.
2.
Delegacijo sestavljajo članice oziroma člani in njihove namestnice oziroma namestniki, ki jih predlaga v imenovanje minister, pristojen za področje lokalne samouprave (v nadaljevanju: minister) izmed voljenih občinskih funkcionarjev, to je članic oziroma članov občinskih svetov ali podžupanj oziroma podžupanov in županj oziroma županov (v nadaljnjem besedilu: člani).
Minister predlaga delegacije mednarodnim organizacijam v imenovanje za mandatno obdobje, ki ga določa mednarodna organizacija.
Članu delegacije mandat preneha, ko preteče obdobje za katerega je bil imenovan ali če mu preneha mandat občinskega funkcionarja.
3.
Število članov delegacije je določeno v skladu z mednarodnimi pogodbami ali s pravili Evropske unije, Sveta Evrope oziroma druge mednarodne organizacije.
V delegaciji mora biti zagotovljena zastopanost:
– obeh spolov, in sicer tako, da je od skupnega števila vsaj tretjina članic, če je delegacija dvočlanska, pa polovica,
– političnih strank na občinski ravni,
– občin članic združenj glede na njihovo velikost,
– ustrezna zastopanost vseh območij države,
– obeh združenj.
Člani morajo govoriti vsaj en uradni ali delovni jezik mednarodne organizacije.
4.
Člane delegacije predlagata reprezentativni združenji občin.
Minister pozove združenji, da predlagata člane delegacij, tri mesece pred iztekom mandata delegacije.
Ob prenehanju mandata občinskega funkcionarja, združenje o tem obvesti ministra v 30 dneh po prenehanju in mu hkrati predlaga nadomestnega člana delegacije.
5.
Ta sklep se uporablja za imenovanje članov delegacij tudi v drugih mednarodnih organizacijah, kadar gre za zastopanje samoupravnih lokalnih skupnosti Slovenije.
6.
Sklep začne veljati z dnem objave.
Z datumom uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep Vlade RS o merilih in postopku za sestavo delegacij lokalnih skupnosti Slovenije v mednarodnih organizacijah samoupravnih lokalnih skupnosti in v drugih mednarodnih organizacijah, ter njihovem imenovanju, z dne 21. 3. 2002 (številka: 943-00/2002-1).
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 51200-2/2011
Ljubljana, dne 24. februarja 2011
EVA 2011-1536-0012
mag. Helena Kamnar l.r.
Generalna sekretarka

AAA Zlata odličnost