Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 671-3/2011 Ob-1714/11 , Stran 457
Št. 671-3/2011 Ob-1714/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02 Odl. US: U-I-210/98/32), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2011, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3. seji dne 27. 1. 2011, ter Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2011, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vrednost razpisanih programov za leto 2011 znaša 141.900 EUR. Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni: – prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih delov, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica; – prijavitelji športnih prireditev oziroma programov, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica. 2. Pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva in njihova združenja, – vzgojno-varstveni zavodi, – vzgojno-izobraževalni zavodi, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: – so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi, – izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica, – njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov, – imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva), – imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2010 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni izkoristil, v letu 2011 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2010 niso bili izvedeni. Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica. 3. Navodila za izdelavo prijav Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter podpisan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa. 4. Način in rok za oddajo prijav Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30. 3. 2011, do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis šport 2011 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). 6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu, odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom zavrže. Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija s sklepom zavrže vlogo. Popolne vloge komisija pregleda in ovrednoti v skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem vlog lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje do maja 2011. Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna. Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. 7. Informacije in pojasnila Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-31, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost