Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

647. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk – 1, stran 1712.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5 in 36/08 – ZOFVI-G), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 ZOFVI-H, popravka 64/09 in 65/09) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk – 1
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (Uradni list RS, št. 93/00 in 128/08) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo.
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
V 9. členu se črta tretji odstavek in se nov tretji odstavek glasi:
»Po enega predstavnika staršev v svet šole izvolijo svet staršev centralne šole, sveti staršev podružnic šole skupaj in svet staršev vrtca pri šoli. Štiri predstavnike delavce zavoda se izvoli iz organizacijske enote Osnovne šole Žužemberk: tri iz centralne šole in enega iz podružnic šole. Enega predstavnika se izvoli iz organizacijske enote vrtca pri šoli. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu oziroma učenca v šoli.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-3/2010-1
Žužemberk, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost