Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

626. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2011, stran 1696.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/2010 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 4. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tišina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tišina za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|KONTO  |OPIS |               | PRORAČUN 2011 (v|
|    |   |               |        €)|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV|         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |   4.405.807,20|
|    |   |(70+71+72+73+74)       |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |   2.976.503,10|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI       |   2.434.048,28|
|    |   |(700+703+704+706)      |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |   2.305.564,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE     |    81.042,57|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |    47.441,71|
|    |   |STORITVE           |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI         |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI      |    542.454,82|
|    |   |(710+711+712+713+714)    |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |    56.059,45|
|    |   |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE     |      700,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|712   |   |DENARNE KAZNI        |     1.000,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |    399.559,98|
|    |   |STORITEV           |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |    85.135,39|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI     |    56.986,80|
|    |   |(720+721+722)        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |    30.000,00|
|    |   |SREDSTEV           |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |    26.986,80|
|    |   |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)  |    10.208,33|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |    10.208,33|
|    |   |VIROV            |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI     |   1.362.108,97|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH|    241.074,47|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA|   1.121.034,50|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV    |         |
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |   4.665.747,91|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI        |   1.295.730,96|
|    |   |(400+401+402+403+409)    |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    346.394,12|
|    |   |ZAPOSLENIM          |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |    55.568,83|
|    |   |SOCIALNO VARNOST       |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |    707.000,45|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |    12.336,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|409   |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |    174.431,56|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI       |   1.181.365,59|
|    |   |(410+411+412+413)      |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|410   |   |SUBVENCIJE          |    130.392,02|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |    706.703,68|
|    |   |GOSPODINJSTVOM        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM    |    93.934,59|
|    |   |ORGANIZAC. IN USTANOVAM   |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI|    250.335,30|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |   2.085.187,67|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |   2.085.187,67|
|    |   |SREDSTEV           |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)|    103.463,69|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|430   |   |INVESTICIJSKI TRANSFER    |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    68.142,69|
|    |   |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM    |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    35.321,00|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |   –259.940,71|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |         |
|    |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ|         |
|    |   |ODHODKI)           |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |         |
|    |   |NALOŽB            |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|     4.246,00|
|    |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |         |
|    |   |DELEŽEV (750+751)      |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|       0,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA      |     4.246,00|
|    |   |PRIVATIZACIJE        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       0,00|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)|         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|440   |   |DANA POSOJILA        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV|         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     4.246,00|
|    |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |         |
|    |   |DELEŽEV           |         |
|    |   |(IV. – V.)          |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK       |         |
|    |   |(PRIMANJKLJAJ)        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER  |   –255.694,71|
|    |   |SALDO PREJETIH IN DANIH   |         |
|    |   |POSOJIL           |         |
|    |   |(I. + IV.) – (II. + V.)   |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA      |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |       0,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |       0,00|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|55   |IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)    |    102.014,74|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |    102.014,74|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)|   –102.014,74|
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |   –357.709,45|
|    |   |SREDSTEV NA RAČUNIH     |         |
|    |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)|         |
|    |   |– (II.+V.+IX.)        |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB|    357.709,45|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA    |         |
|    |   |9009 Splošni sklad za drugo |         |
+--------+------+-----------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba. Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.000,00EUR po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija,
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za namene določene z Zakonom o varstvu pred požarom.
2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna.
4. Prispevki sofinancerjev.
5. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (rudarska pravica, vodna pravica in divjad).
6. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporablja za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor.
7. Omrežnina za kanalizacijo in čistilne naprave, ki se uporablja za investicijsko vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav (javna infrastruktura).
8. Prispevki občanov.
9. Drugi namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor), občinska uprava in režijski obrat. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
7. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena sredstva v proračunu.
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče ralizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
9. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah. O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 20% obsega področja proračunske porabe, z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.
11. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstevs soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega uporabnika namenjena v občinskem proračunu. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega proračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
15. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 10. 832,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče).
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino, določeno v tretjem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
16. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oz, se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.
4. NADZOR
17. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Tišina v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora opravljati postopke nadzora v skladu s predpisi.
18. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti takoj po pripravi letnih poročil.
Uporabnikom, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o začasni ustavitvi poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
5. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
19. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku odpiše plačilo dolga do višine 200,00 EUR. Župan o odpisu dolga obvesti občinski svet ob polletnem poročilu oziroma ob zaključnem računu.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se za leto 2011 ne načrtuje dolgoročne zadolžitve.
21. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Občina Tišina v letu 2011 ne bo izdajala soglasij in poroštev k zadolževanju posrednih proračunskih uporabnikov.
22. člen
(kratkoročno zadolževanje občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
24. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2011-1
Tišina, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost