Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

649. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Zagorje ob Savi, stran 1713.

Na podlagi določil 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec Zagorje ob Savi
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Zagorje ob Savi podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v programe Vrtca Zagorje ob Savi, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter določa kriterije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno najkasneje do konca meseca marca objavi javni razpis za sprejem novincev za naslednje šolsko leto. Obseg vpisa vrtec predhodno uskladi z občino. Vrtec javni razpis objavi na svoji spletni strani, na oglasnih deskah vrtca in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec pripravi vrtec. Starši vlogo prejmejo na sedežu vrtca, vrtec pa jo objavi tudi na svoji spletni strani, ter na spletni strani občine. Vlogo za vpis otroka v vrtec starši lahko vložijo na sedežu vrtca neposredno ali pa jo na sedež vrtca pošljejo priporočeno po pošti.
5. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali, če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava, in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
6. člen
V primeru prostih mest je mogoče podati vlogo za vpis in otroka vključiti v vrtec kadarkoli med letom.
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše, kot je število prostih mest, odloča o sprejemu ravnatelj vrtca oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe, o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema otroka s posebnimi potrebami, in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno in obravnava vse vloge, ki so bile oddane v času trajanja javnega razpisa za sprejem novincev v vrtec.
Komisija z delom prične v mesecu aprilu.
9. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja/namestnik predstavnika ustanovitelja,
– predstavnik staršev/namestnik predstavnika staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca,
– predstavnik zaposlenih vrtca/namestnik predstavnika zaposlenih, ki ga predlaga ravnatelj vrtca.
10. člen
Člane komisije in njihove namestnike imenuje župan. Mandat članov komisije traja 4 leta. Člani komisije so po izteku mandata lahko ponovno imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na status starša otroka v vrtcu.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
11. člen
Komisija dela na sejah.
Komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani komisije ali njihovi namestniki.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed svojih članov na konstitutivni seji.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
Konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj vrtca.
IV. NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN POSTOPEK ODLOČANJA
12. člen
Komisija obravnava vloge staršev za vpis otrok v vrtec na seji v skladu z določbami zakona o vrtcih. Seja komisije ni javna. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar. Oseba, ki vodi postopek, mora imeti opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, imenuje pa jo ravnatelj vrtca.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
13. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, predvsem pa se v zapisnik vpišejo naslednji podatki:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije in drugih prisotnih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje komisije (število prostih mest, skupno število vseh mest …),
– sprejete sklepe komisije, ki vključujejo tudi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije ali njihovi namestniki in zapisnikar.
Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec. Vrtec komisiji zagotavlja tudi vso drugo potrebno strokovno in administrativno-tehnično podporo.
Dokumentacija o posameznem vpisanem otroku je zaupna, hrani pa se na sedežu vrtca.
Zapisniki komisije se hranijo v arhivu vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
14. člen
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
15. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
16. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev iz 26. člena tega pravilnika prednostni vrstni red. Prednostni vrstni red se določi tako, da se razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
17. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Prednostni vrstni red se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
18. člen
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
19. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
20. člen
Zoper obvestilo iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca. Svet vrtca o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom o vrtcih in s tem pravilnikom ter s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
21. člen
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
22. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
23. člen
Starši otrok iz čakalnega seznama, ki zavrnejo ponujeno prosto mesto v katerikoli enoti vrtca, se umaknejo iz čakalnega seznama. V primeru, da želijo otroka v vrtec vpisati naslednje šolsko leto, morajo vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
24. člen
Če otrok do konca šolskega leta zaradi pomanjkanja prostih mest ni sprejet oziroma ne bo mogel biti sprejet v vrtec, vrtec vlogo za vpis prenese na seznam prejetih vlog za naslednje šolsko leto. Staršem v tem primeru ni potrebno oddajati nove vloge za vpis, so pa vrtcu v času objave razpisa za vpis za novo šolsko leto, dolžni na poziv vrtca posredovati podatke o spremenjenih dejstvih in okoliščinah, ki lahko vplivajo na sprejem otroka v vrtec oziroma na uvrstitev otroka na prednostni vrstni red.
25. člen
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Otrok začne obiskovati vrtec z dnem, ki je določen v pogodbi, razen v primeru zdravstvenih razlogov in primerov podaljšanja pravice do starševskega dopusta, kar starši dokazujejo s potrdilom zdravnika ali odločbo centra za socialno delo. V primeru, da dokazil iz tega člena ne bodo posredovali, se staršem plačilo zaračuna v skladu z odločbo o določitvi višine plačila programa vrtca.
Uvajanje otroka se začne z dnem vstopa v vrtec.
26. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
27. člen
Komisija za sprejem otrok v vrtec vloge za vpis v vrtec obravnava po naslednjih kriterijih:
+--------+----------------------------------------+-------------+
| Zap. |        Kriteriji        |  Št. točk |
|  št  |                    |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|1    |Otrok in starši imajo stalno      |  30 točk  |
|    |prebivališče na območju Občine Zagorje |       |
|    |ob Savi                 |       |
|    |Otrok v enostarševski družini ima skupaj|       |
|    |s staršem stalno prebivališče v Občini |       |
|    |Zagorje ob Savi             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|2    |Otrok obeh zaposlenih staršev ali    |  15 točk  |
|    |staršev študentov oziroma otrok     |       |
|    |zaposlenega starša ali starša študenta v|       |
|    |enostarševski družini          |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|3    |Starši, ki vpisujejo otroka v celodnevni|  12 točk  |
|    |program                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|4    |Starši, ki vpisujejo otroka, ki bo v  |  11 točk  |
|    |vrtec vključen s 1. 9.         |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|5    |Dlje časa trajajoča težja bolezen v   |  10 točk  |
|    |družini, invalidnost oziroma druga   |       |
|    |specifikacija (na podlagi potrdila   |       |
|    |pristojne službe)            |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|6    |Otrok, ki v preteklem letu ni bil    |  9 točk  |
|    |sprejet v vrtec             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|7    |Otrok, ki mu je bil odložen vpis v   |  8 točk  |
|    |osnovno šolo              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|8    |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem  |  7 točk  |
|    |letu izpisan iz vrtca zaradi      |       |
|    |zdravstvenih razlogov (na podlagi    |       |
|    |potrdila zdravnika)           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|9    |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto |  6 točk  |
|    |pred vstopom v šolo           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|10   |Starši otrok z enim ali več otroki, ki |  2 točki  |
|    |že obiskujejo Vrtec Zagorje ob Savi, za |       |
|    |vsakega že vključenega otroka      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|11   |Starši, ki sočasno vpisujejo dva ali več|  1 točka  |
|    |otrok, za vsakega otroka        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
Vloge za vpis otroka v vrtec se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Prednost imajo starši otroka, ki pri kriterijih 1., 2. in 3. dosežejo višje število točk
2. Starost otroka – prednost ima starejši otrok.
VI. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
28. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objavljati informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Staršem tistih otrok, ki so od 6. 2. 2010 dalje že oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, ni potrebno oddajati nove vloge za vpis otroka v vrtec. Že oddano vlogo za vpis otroka v vrtec pa so na poziv vrtca najkasneje do izteka roka za vpis otrok za šolsko leto 2011/2012 dolžni dopolniti na obrazcu, ki jim ga bo v dopolnitev vloge posredoval vrtec.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za izvedbo vpisa otrok in njihovega sprejema v Vrtec Zagorje ob Savi v šolskem letu 2011/2012.
Št. 007-1/2011
Zagorje ob Savi, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost