Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 112/02-11 Ob-1734/11 , Stran 472
Št. 112/02-11 Ob-1734/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09, 49/10) objavlja
javno zbiranje pisnih ponudb
Za oddajo površine za postavitev enega začasnega prodajnega mesta v Portorožu za prodajo: – sladkorne pene, bonbonov in pralin, – pečenega in kuhanega sadja in zelenjave ter semen, – palačink z dodatki. Približna lokacija površine za postavitev začasnega prodajnega mesta je na plaži v Portorožu ob otroških igralih, na parc. št. 1570/1, k.o. Portorož, in je označena na skici, ki je sestavni del te dokumentacije. Površina se oddaja za čas petih let, od leta 2011 do 2015, in sicer za obdobje od 1. 1. do 31. 1. in od 15. 3. do 31. 12. v letu. Površina, ki se oddaja v najem, je velikosti cca 15 m2. Izhodiščna cena najema površine za postavitev začasnega prodajnega mesta znaša letno 7.200,00 EUR + DDV. Kolikor se bo za lokacijo potegovalo več ponudnikov, se bo ponudnika izbralo po sistemu »kdo da več«. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev ponudil najvišjo najemnino. V primeru enake najvišje ponujene cene, in ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Najemnik je dolžan na površini, ki je predmet tega razpisa, na lastne stroške postaviti začasno prodajno mesto skladno z idejno zasnovo »kiosk – element urbane opreme za opremljanje javnih površin v Občini Piran«. Pred postavitvijo je najemnik dolžan pridobiti projekt postavitve, ki ga pripravi izdelovalec idejne zasnove, najemodajalec pa ga mora potrditi. Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za površino za postavitev začasnega prodajnega mesta se prvo leto poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50% najkasneje do 15. julija 2011. V naslednjih letih pa v celoti najkasneje do 28.02. v tekočem letu. Izbranega ponudnika bremenijo tudi stroški izvedbe razpisa. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 2. dokazilo o plačilu 3.000 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač. št. 10100-0032414679 pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »Površina za začasno prodajno mesto – Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, prispele najkasneje do 14. 3. 2011, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 14. 3. 2011, ob 13. uri v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem razpisu. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu prvega obroka najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in 15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost