Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

624. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, stran 1693.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, s spremembami), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 in 36/10), in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka (Uradni list RS, št. 73/08 in 53/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 24. februarja 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v Vrtec Škofja Loka (v nadaljevanju: vrtec).
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe od dopolnjenega 11 meseca starosti oziroma po zaključenem dopustu matere ali očeta za nego in varstvo otroka, do vstopa v osnovno šolo, v svoje programe na podlagi vlog za sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: vlog) in prostih mest vse leto. Starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga pripravi vrtec.
(2) Obrazec vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca.
(3) Vlogo vložijo starši na sedežu vrtca neposredno ali pa jo na sedež vrtca pošljejo po pošti. Vloga se lahko vloži tudi ustno na sedežu vrtca na zapisnik.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno v mesecu marcu ali aprilu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Ta javni vpis predhodno uskladi z občino ustanoviteljico. Vpis vrtec objavi na svoji spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja.
(2) V javnem vpisu vrtec starše seznani o možnosti vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami idr.
(3) Starši, katerih otrok je že sprejet v vrtec, lahko med šolskim letom oddajo pisno zahtevo za premestitev otroka v drugo skupino ali enoto vrtca. Ravnatelj ali z njegove strani pooblaščena oseba je dolžan o navedeni zahtevi v roku 15 dni izdati odločbo o ugoditvi zahtevku ali o zavrnitvi zahtevka, slednje s hkratno uvrstitvijo otroka na čakalno listo prerazporeditev. Odločbo se staršu, ki je zahtevo podal, pošlje z navadno poštno pošiljko.
(4) Na čakalno listo prerazporeditev se uvrsti otroke po kronološkem vrstnem redu oddanih zahtev za premestitev.
(5) Otroci, ki so na čakalni listi prerazporeditev, imajo ob sprostitvi prostega mesta prednost pred otroci, ki so na čakalni listi, določeni v 11. členu tega pravilnika.
(6) Ob oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto lahko Vrtec Škofja Loka izpelje prehode posameznih oddelkov oziroma otrok med posameznimi enotami vrtca. Prehode se izvede na podlagi uskladitve ustreznih prostorskih kapacitet posamezne enote za I. in II. starostno obdobje z namenom, da se zagotovi vključenost čim večjega števila otrok, ki bi v nasprotnem primeru ostali na čakalni listi. Obvestilo o prehodu se staršem pošlje istočasno, kot se pošiljajo obvestila o sprejemu otrok v vrtec.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali druga, v vrtcu zaposlena oseba, ki jo ravnatelj za to pooblasti. Ravnatelj vrtca oziroma pooblaščena oseba odločata o sprejemu otrok v skladu z merili, kot so določena v tem pravilniku ter upoštevajoč pravila postopka, kot jih določa ta pravilnik, kolikor se ta izrecno ne nanašajo na delovanje komisije kot kolegijskega organa.
(2) Če je prejetih vlog za sprejem otrok v vrtec več, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
(3) Vse prispele vloge se skupaj obravnavajo na sedežu vrtca.
(4) Komisija najprej izmed vseh vlog izloči in prednostno obravnava tiste vloge, ki se nanašajo na otroke, za katere so starši priložili Odločbo o usmeritvi pristojne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Komisija omenjene otroke uvrsti na prednostni vrstni red tako, da imajo prednost pred ostalimi.
(5) Preostale vpisane otroke komisija točkuje po kriterijih, določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika in določi prednostni vrstni red otrok, tako da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
(6) Vrtec v osmih dneh po seji, na kateri komisija določi prednostni vrstni red, odloči o številu sprejetih otrok v vrtec glede na število mest po posameznih oddelkih in enotah in v skladu s prednostnim vrstnim redom, ter oblikuje seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok, ki niso sprejeti v vrtec. Sistem vključevanja otrok v oddelke, enotno za vrtec oziroma enoto vrtca po programih in starostnih skupinah ali po letnikih rojstva otrok določa vrtec.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo za sprejem otrok sestavlja pet članov, in sicer:
– dva predstavnika vrtca, ki jih imenuje ravnatelj vrtca,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev, in
– dva predstavnika Občine Škofja Loka, ki jih imenuje župan.
(2) Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(3) Predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Predstavniku vrtca preneha mandat s prenehanjem delovnega razmerja v Vrtcu Škofja Loka. Predstavniku Občine Škofja Loka preneha mandat s prenehanjem delovnega razmerja z Občino Škofja Loka.
(4) Članu komisije preneha mandat pred pretekom časa za katerega je bil imenovan, in sicer:
– če odstopi,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije in
– če je razrešen.
(5) Člana komisije razreši organ, ki ga je imenoval, na način in po postopku, določenim za imenovanje, iz naslednjih razlogov:
– če se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in
– če svojih nalog ne opravlja strokovno.
(6) Ko organ, ki je člana imenoval, ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, na način in po postopku, določenim za imenovanje, imenuje novega člana in o tem obvesti druge organe, ki so v skladu s prvim odstavkom tega člena pristojni za imenovanje članov komisije.
6. člen
(1) Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izmed sebe izvolijo na prvi seji.
(2) Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
(3) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku.
7. člen
(1) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
(2) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
(3) Komisija s sklepom določi prednostni vrstni red otrok glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega. Sklep mora obrazložiti.
(4) Komisija pri odločanju o sprejemu otrok v vrtec upošteva dejstva in okoliščine po stanju na dan odločanja komisije, razen starostnega pogoja, ki se upošteva na dan sprejema v vrtec.
8. člen
(1) Komisija odloča o prednostnem vrstnem redu otrok praviloma enkrat letno, do 31. maja za naslednje šolsko leto.
(2) Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene v vpisnem roku za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Vloge za vpis otrok, ki 1. 9. tekočega leta ne bodo dosegli starosti 11 mesecev, komisija točkuje in vključi na čakalni seznam. Otrok se v primeru prostih mest vključi v vrtec, ko izpolni starostni pogoj za sprejem otroka.
(3) Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov, kot to določa Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, s spremembami, v nadaljevanju: ZVrt), in sicer se na podlagi drugega odstavka 17. člena ZVrt število otrok v oddelkih vrtca lahko poveča za dva otroka v vsakem posameznem oddelku.
9. člen
(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– število prejetih vlog za sprejem v posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva,
– sprejete sklepe komisije,
– seznam otrok s šiframi, s številom točk ter s številom točk po posameznem kriteriju, po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega, kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika.
(2) Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
(3) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Po uradni dolžnosti vrtec v roku 15 dni po opravljeni seji zapisnik posreduje občini ustanoviteljici.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN PREDNOSTNI VRSTNI RED
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |Kriterij                 |Število točk|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|1.   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z |   30   |
|    |otrokom stalno prebivališče na območju  |      |
|    |Občine Škofja Loka.           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|2.   |Odložitev šolanja oziroma vstopa v šolo. |   15   |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|3.   |Oba starša sta zaposlena ali aktivna   |   10   |
|    |iskalca zaposlitve oziroma eden od    |      |
|    |staršev je zaposlen, drugi pa je aktivni |      |
|    |iskalec zaposlitve.           |      |
|    |                     |      |
|    |Oba starša sta dijaka ali študenta,   |      |
|    |oziroma eden od staršev je dijak ali   |      |
|    |študent, drugi pa je zaposlen ali    |      |
|    |aktivni iskalec zaposlitve.       |      |
|    |                     |      |
|    |V primeru enostarševske družine, je   |      |
|    |starš, pri katerem ima otrok prijavljeno |      |
|    |stalno prebivališče, zaposlen oziroma  |      |
|    |dijak ali študent oziroma aktivni    |      |
|    |iskalec zaposlitve.           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|4.   |Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, |   10   |
|    |po presoji komisije (primer: dlje    |      |
|    |trajajoča bolezen ali invalidnost v   |      |
|    |družini, posebne socialne razmere).   |      |
|    |Starši dokazujejo razloge s potrdili   |      |
|    |ustreznih institucij.          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|5.   |Otrok je bil v preteklem šolskem letu  |   8   |
|    |vpisan v vrtec in ni bil sprejet.    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|6.   |Istočasen sprejem dveh ali več otrok iz |   5   |
|    |iste družine.              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|7.   |Družina ima več vzdrževanih otrok:    |      |
|    |4 otroci ali več             |   6   |
|    |3 otroci                 |   5   |
|    |2 otroka                 |   4   |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|  8.  |Zadnje leto pred vstopom v šolo.     |   5   |
+--------+-----------------------------------------+------------+
11. člen
(1) Vrtec v osmih dneh po seji komisije odloči o tem, koliko otrok in kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk in prostorskih zmogljivosti vrtca sprejeti v vrtec. Vrtec v okviru svojih zmožnosti in ob strokovni presoji spoštuje željo staršev glede enote ali oddelka vrtca, v katerega želijo otroka vpisati. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: čakalni seznam).
(2) Čakalni seznam vrtec oblikuje na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer po vrstnem redu zbranega števila točk glede posameznega otroka, pri čemer se vrstni red določi začenši od najvišjega doseženega števila točk do najnižjega doseženega števila točk.
(3) Če več otrok doseže enako število točk, vrtec pri določitvi čakalnega seznama upošteva starost otroka, in sicer ima prednost starejši otrok.
(4) Vloge, ki jih starši oddajo kadarkoli med letom, je dolžan vrtec obravnavati tako, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Če v vrtcu ni prostih mest, se vloge uvrstijo na čakalni seznam po rednem vpisu. Komisija za sprejem otrok posamezno vlogo obravnava skladno s kriteriji, določenimi v 10. členu tega pravilnika ter izda odločbo tako, kot je določeno v 12. členu tega pravilnika. Otroka se nato glede na doseženo število točk uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu za sprejem otrok v vrtec. Če več otrok doseže enako število točk, se pri določitvi čakalnega seznama upoštevajo dodatni kriteriji, določeni v tretjem odstavku tega člena.
12. člen
(1) Vrtec v osmih dneh po seji vsakemu staršu, ki je podal vlogo, pošlje obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
(2) Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, je v obvestilu določen datum vključitve otroka v vrtec. Obvestilo vključuje poziv k sklenitvi medsebojne pogodbe med vrtcem in starši s priloženim osnutkom medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. V pozivu k sklenitvi pogodbe vrtec navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(3) Obvestilo o prednostnem vrstnem redu vrtec pošlje z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti, če starši navedejo elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Pošiljka se šteje kot vročena osmi dan od odpreme na pošto.
(4) Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
13. člen
Zoper obvestilo lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo ugovor na svet vrtca. Svet vrtca mora o ugovoru odločiti v 15 dneh po sprejemu pritožbe. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
14. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo, da pregledujejo zapisnik o sprejemu otrok v vrtec in druge dokumente zadeve, ki se nanašajo na vlogo njihovega otroka, in na svoje stroške prepisujejo ali preslikajo potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki.
15. člen
Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo medsebojne pogodbe med vrtcem in starši v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
16. člen
(1) Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali, če ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši ponovno oddajo vlogo za vstop v vrtec v okviru javnega vpisa za vstop novincev, objavljenega pred naslednjim šolskim letom.
(2) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
(3) Če je sprejem otroka ob predložitvi ustreznih potrdil prestavljen iz zdravstvenih razlogov ali zaradi podaljšanja starševskega dopusta, otrok ostane na čakalnem seznamu, vse do trenutka, ko je objavljen nov javni vpis in na njegovi podlagi sestavljenega morebitnega čakalnega seznama.
17. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z minimalnim 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem prejema pisnega izpisa otroka na sedežu vrtca. Izpis za nazaj ni mogoč.
18. člen
Ravnateljica vrtca je dolžna najkasneje v roku 30 dni pred objavo javnega vpisa za vstop novincev poslati vzorce obrazcev vloge za sprejem otrok v vrtec, vloge za premestitev otroka in vloge za izpis otroka iz vrtca v predhodno odobritev občini.
19. člen
(1) Vrtec redno na svoji uradni spletni strani objavlja najmanj naslednje dokumente oziroma podatke:
– ta pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,
– vlogo za vpis otroka v vrtec,
– vlogo za premestitev,
– vlogo za izpis otroka iz vrtca.
(2) Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport vrtec redno objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka na seji dne 2. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 27/09).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0007/2011
Škofja Loka, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost