Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 4780-330/2010 Ob-1718/11 , Stran 466
Št. 4780-330/2010 Ob-1718/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe sta kletna poslovna prostora, št. K01, v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni prostor, št. K02, v izmeri 19,90 m2. V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, na parc. št. 2171, k.o. 1725 Ajdovščina, ki predstavlja objekt na naslovu Veselova ulica 12, Ljubljana, pod list B vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Ljubljana, v deležu do 806/10000, kar v naravi predstavlja kletni poslovni prostor, št. K01, v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni prostor, št. K02, v izmeri 19,90 m2. Etažna lastnina na predmetni nepremičnini ni bila vzpostavljena. Med Mestno občino Ljubljana in Društvom tabornikov rod Sivega volka je sklenjena najemna pogodba, št. 4404-65/99, z dne 19. 11. 1999 in Aneks št. 1 h najemni pogodbi št. 4404-65/99 z dne 19. 11. 1999 za kletni poslovni prostor K01, v skupni izmeri 33,60 m2. Prav tako je med Mestno občino Ljubljana in Mirjam Zupančič sklenjena pogodba o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo št. 35280-117/2008, z dne 28. 11. 2008 za kletni poslovni prostor K02, v skupni izmeri 19,90 m2. V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 214, je za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2171, k.o. 1725 Ajdovščina, vpisana plomba št. 22433/2010, izbris zaznambe izvršbe za parcelo 2171, k.o. Ajdovščina, na predlog Izvršilnega oddelka Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 87075/2008. V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vložek št. 214, je za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2171, k.o. 1725 Ajdovščina, pod list C3 vpisana: – hipoteka z zap. št. 1: v breme hipotekarnega zastavitelja Lava d.o.o., ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 1921/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca, – hipoteka z zap. št. 3: v breme hipotekarnega zastavitelja Arzenšek Dušana, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 2150/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca ter v breme hipotekarnega zastavitelja Lava d.o.o., ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 1921/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca, – hipoteka z zap. št. 4: v breme hipotekarnega zastavitelja Mesojedec Andreja, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 713/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca, – hipoteka z zap. št. 5: v breme hipotekarnega zastavitelja Lipovec Radoša, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 922/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca, – hipoteka z zap. št. 6: v breme hipotekarnega zastavitelja Arzenšek Dušana, ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 2150/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na solastni delež prodajalca. Izklicna cena: 64.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 13. 4. 2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 12.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za Veselovo ulico 12_K01 in K02«. 8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba je Anja Klavs Opsenica. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost