Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 466-7/2008 Ob-1716/11 , Stran 465
Št. 466-7/2008 Ob-1716/11
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 17. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10) in letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2011, sprejetega z Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011(Uradni list RS, št. 110/10), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Predmet prodaje: enosobno stanovanje, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta, s pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 25,36 m2, parc. št. 33/1, podvložek št. 1158/2, k.o. Šmartno, številka stavbe 474 ES, številka dela stavbe 6E, k.o. Šmartno. 3. Vrsta pravnega posla: za predmet prodaje se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za stanovanje pod tč. 2 je 25.050,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost in eventualnih drugih javnih bremen, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Predkupno pravico za stanovanje, ki je predmet te javne dražbe, ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe, na TRR Občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine: plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje pod tč. 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 4. 4. 2011, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ob 11. uri. 8. Plačilo kavcije Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ - davčna številka dražitelja). Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnega stanovanja: ogled bo mogoč dne 30. 3. 2011, med 8. in 16. uro. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: Jurij Klepec, tel. 01/896-28-02. 10. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije, s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz prvih treh alinej 10. tč., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, pred pričetkom dražbe izločeni iz postopka. 11. Sklenitev prodajne pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za sprejem ponudbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo kavcijo. 12. Pravila javne dražbe Nepremičnina pod tč. 2 se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih garancij za nepremičnino, ki je predmet dražbe. Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec. Javno dražbo bo vodila komisija za vodenje postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10). Komisija iz prejšnjega odstavka lahko začeti postopek s soglasjem odgovorne osebe Občine Šmartno pri Litiji do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrnejo plačana varščina in izkazani stroški. 13. Objava javne dražbe: ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost