Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

590. Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice, stran 1629.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino in obliko geodetske izkaznice ter postopek izdaje geodetske izkaznice.
2. člen
(geodetska izkaznica)
(1) Geodetska izkaznica se izda posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev geodetske izkaznice v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost.
(2) Geodet, ki izvaja geodetske storitve, se izkazuje z geodetsko izkaznico.
(3) Geodetske izkaznice ni dovoljeno posojati ali odtujiti.
3. člen
(način izdaje)
(1) Vsebina in oblika geodetske izkaznice sta določeni z obrazcem, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Geodetska izkaznica se izda na obrazcu iz prejšnjega odstavka.
(3) Obrazec geodetske izkaznice je velikosti 85 x 54 mm.
4. člen
(obrazec)
(1) Obrazec geodetske izkaznice vsebuje:
1. na sprednji strani:
– na levi strani je prostor za fotografijo velikosti 30 x 24 mm,
– pod fotografijo je prostor za podpis imetnika geodetske izkaznice,
– zgoraj desno je logotip IZS, poleg pa napis »INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE«,
– pod logotipom in napisom iz prejšnje alinee je napis »GEODETSKA IZKAZNICA«,
– spodaj desno je prostor za ime in priimek imetnika geodetske izkaznice;
2. na hrbtni strani:
– zgoraj je napis: »Imetnik te izkaznice lahko v skladu z določbami Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izvaja geodetske storitve na območju Republike Slovenije.«,
– pod tem napisom je prostor za registrsko številko geodetske izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje geodetske izkaznice,
– spodaj je prostor za odtis pečata Inženirske zbornice Slovenije.
(2) Osnovna barva geodetske izkaznice je bela, grafična podlaga je v modri in sivi barvi, barva napisov je črna, fotografija je barvna ali črno-bela.
5. člen
(geodetska izkaznica v italijanskem oziroma madžarskem jeziku)
Geodetu, ki izvaja geodetske storitve na narodnostno mešanih območjih, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se na njegovo zahtevo izda geodetska izkaznica tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
6. člen
(izdajatelj)
(1) Geodetsko izkaznico izda Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS).
(2) Vlogo za izdajo geodetske izkaznice (v nadaljnjem besedilu: vloga) vloži posameznik, ki ima opravljen strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev. V vlogi mora navesti številko in datum potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za izvajanje geodetskih storitev.
(3) Vloga se vloži pri IZS.
(4) Vlagatelj mora vlogo lastnoročno podpisati. Vlogi mora biti priložena barvna ali črno-bela fotografija v velikosti 30 x 24 mm.
7. člen
(izdaja nove geodetske izkaznice)
(1) Geodetska izkaznica se na vlogo geodeta nadomesti z novo geodetsko izkaznico, če:
– jo je geodet izgubil ali je kako drugače pogrešana,
– je poškodovana,
– je geodet spremenil ime ali priimek.
(2) Geodet je dolžan o izgubi geodetske izkaznice nemudoma obvestiti IZS.
(3) Naknadno najdeno geodetsko izkaznico, ki je bila izgubljena, poškodovano geodetsko izkaznico ali geodetsko izkaznico, ki jo je treba nadomestiti z novo zaradi spremembe imena ali priimka geodeta, mora geodet vrniti IZS. Vrnjene geodetske izkaznice se uničijo.
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe (Uradni list RS, št. 113/00 in 77/10 – ZGeoD-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-2/2011
Ljubljana, dne 2. marca 2011
EVA 2010-2511-0167
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost