Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

622. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2012, stran 1690.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |   (v evrih)|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupine kontov           |    Proračun|
|                        |   leta 2012|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   25.452.088|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   14.631.032|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   12.220.766|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   11.288.899|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    495.267|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    436.600|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   2.410.266|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   1.255.468|
|    |od premoženja             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     7.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |     17.500|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    125.000|
|    |storitev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   1.005.298|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    137.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     17.000|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    120.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev|        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   10.684.056|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   2.295.496|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   8.388.560|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   25.600.031|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   4.043.400|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    751.112|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|    123.197|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   2.525.200|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    138.891|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |    505.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   7.430.919|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |    790.488|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |   3.786.146|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    444.313|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   2.409.972|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   13.812.498|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   13.812.498|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    313.214|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |     32.200|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    281.014|
|    |proračunskim upor.          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA     |    –147.943|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER   |       0|
|    |VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|    |in naložb               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|    |privatizacije             |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|    |V.)                  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    852.057|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    852.057|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    852.057|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |        |
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    147.943|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE           |    147.943|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |PREDVIDENO STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |        |
|    |DNE 31. 12. 2011           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |9009 splošni sklad za drugo      |       0|
+--------+--------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče,
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
4. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika so:
– kabinet in oddelki občinske uprave ter
– krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. V ožjih delih občine o prerazporeditvah odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 250.000 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 5.000 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2012, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(namen zadolževanja)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2012 lahko zadolži do višine 1.000.000 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 evrov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da se sredstva porabijo za opravljanje javnih nalog skladno z zakonom.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
14. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
15. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
16. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
17. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko v okviru sprejetega načrta razvojnih programov spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2010
Sevnica, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost