Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 067/11 Ob-1800/11 , Stran 463
Št. 067/11 Ob-1800/11
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), prvega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.US, 100/09 in 49/10) v povezavi s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in občin (Uradni list RS, št. 86/10), Ministrstvo za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe Oddaja v najem nepremičnin na Strateškem mejnem prehodu Rateče: Poslovni prostori, v izmeri 248,60 m2, ki se nahajajo v stavbi št. 13, k.o. Rateče (2167), stoječi na parc. št. 724, k.o. Rateče (2167) in pripadajoča parcela št. 723/1, k.o. Rateče (2167), v izmeri 1397 m2, ki sestoji iz stavbe št. 2 – v naravi cisterna vsebine 5.000 litrov za plin in zemljišča – 240 m2 parkirnih površin, v preostalem delu zelenica. Poslovni prostori niso opremljeni in so namenjeni izključno opravljanju trgovske dejavnosti. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za oddajo v najem nepremičnin na SMP Rateče je 1.140,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za skupno obdobje oddaje v najem za največ 5 let. 6. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa, št. 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške in stroške uporabe stavbnega zemljišča. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. 7. Višina varščine Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnine položiti varščino v višini 114,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600001 z navedbo namena nakazila: JD SMP Rateče. Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo, se varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih prostorov na SMP Rateče je možen po predhodnem dogovoru z Dančetom Poharjem (tel. 01/478-18-02 ali GSM: 041/616-479). 9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za sodelovanje na javni dražbi Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente in dokazila navedena v 10. točki v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure, dne 31. 3. 2011, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem nepremičnin na SMP Rateče, številka zadeve: 352-2/2010, oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 10. Pogoji za pristop k javni dražbi Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti: a) za namen najema registrirani za dejavnost: trgovina. – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. – Dražitelji, ki bodo pristopili k javni dražbi morajo imeti poravnane denarne obveznosti do Ministrstva za javno upravo, kar morajo izkazati s pisno izjavo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 31. 3. 2011, v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri. 12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Danče Pohar, tel. 01/478-18-02 ali GSM 041/616-479. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo

AAA Zlata odličnost