Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 331-19/2007/57 Ob-1788/11 , Stran 444
Št. 331-19/2007/57 Ob-1788/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (ES) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES), – Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
1. javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 31. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe, ki se nanašajo na: 1. predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); 2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi; 3. skupne naložbe predelave proizvodov iz točk 1. in 2.; 4. prvo stopnjo predelave lesa. (2) Seznami kmetijskih proizvodov in živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. (3) Za namen tega javnega razpisa se naložbe iz prvega odstavka tega poglavja razdelijo na dva sklopa in sicer: 1. Sklop A: naložbe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega poglavja; 2. Sklop B: naložbe iz 4. točke prvega odstavka tega poglavja. (4) Naložba, katere skupna vrednost, skladno z drugim odstavkom 31. člena Uredbe PRP, ne presega 100.000 EUR brez DDV, je enostavna naložba. Če pa skupna vrednost naložbe presega 100.000 EUR brez DDV, je to zahtevna naložba. III. Vlagatelji (1) Skladno s 33. členom Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko: 1. gospodarske družbe, 2. samostojni podjetniki posamezniki, 3. zadruge in 4. zavodi. (2) Za namene iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji: – mikro, mala in srednja podjetja, – velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 EUR. (3) Za namene iz 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji podjetja, ki dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikropodjetja. (4) Za izračun velikosti podjetja se, glede na četrti odstavek 33. člena Uredbe PRP, upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES in Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij se uvrščajo: A. mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR); B. majhno podjetje (podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR); C. srednje veliko podjetje (podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR). Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. (5) Velikost podjetja se preverja v postopku odločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih let pred letom odobritve vloge. Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni obračunski obdobji in se izračunajo na letni osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status velikega, srednjega, majhnega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v zadnjih dveh obračunskih letih. IV. Upravičeni stroški A. Upravičeni stroški (1) Skladno z 32. členom Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) V skladu s 4. točko prvega odstavka 32. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi stroški nastali z izvedbo naložb v izboljšanje trženja kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi primarnih kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih proizvodov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo (npr. mlekomati, oljemati). Z izvedbo teh naložb lahko nastanejo vrste stroškov, ki so opredeljene v prejšnjem odstavku. (3) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so del razpisne dokumentacije objavljene na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. B. Nastanek upravičenih stroškov (1) Skladno s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). (2) Naložba, glede na tretji odstavek 101. člena Uredbe PRP, ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se šteje za zaključek naložbe je opredeljeno v šestem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka, tega javnega razpisa. (3) Skladno s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali: a) v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (1. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; b) v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (2., 3. in 4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. (4) Skladno s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni do podpore tudi splošni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. C. Neupravičeni stroški (1) Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora, v skladu s sedmim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – rabljeno opremo, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške, – stroške promocije, – splošne upravne stroške, – nakup šotorov, – stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbenih in transportnih sredstev, razen fiksnega podvozja za stroje ter strojev za nakladanje in razkladanje surovin, izdelkov in tovora v okviru proizvodnega procesa ter mobilnih prodajaln za prodajo kmetijskih proizvodov. (2) Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih; – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju; – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; – naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala, za namen katerega se tudi izvaja predelava; – naložbe, ki se nanašajo na predelavo kmetijskih proizvodov, vendar rezultat predelave ni hrana za ljudi ali živali; – naložbe v nakup laboratorijske opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave; – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na posamezno naložbo. V. Pogoji in obveznosti V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge 1. Splošni pogoji (1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne, kolikor vlagatelj navaja neresnične podatke. (2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije, vlagatelj, ki je pravna oseba, pa mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. (3) Vlagatelj skladno s 1. točko drugega odstavka 34. člena Uredbe PRP: – mora biti ob vložitvi vloge na javni razpis registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter – ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. (4) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti, skladno z osmim odstavkom 101. člena, Uredbe PRP razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. Vlagatelj mora skladno s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka, je obvezna priloga izjava banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. (5) Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. Skladno s 7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni pravici za nepremičnino. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe. V primeru naložb v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, pa mora predložiti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika za izvedbo naložbe. (6) Vlagatelj mora skladno s 1. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP: – v primeru enostavne naložbe predložiti strategijo razvoja dejavnosti z vključeno naložbo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. – v primeru zahtevne naložbe je potrebno priložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Izdelan mora biti v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si, vsaj še za obdobje pet let po končani naložbi, vendar najmanj za obdobje ekonomske dobe naložbe. (7) Vlagatelj mora z vlogo dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti, izračunana v strategiji razvoja dejavnosti z vključeno naložbo ali v poslovnem načrtu, pozitivna. (8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (9) Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (10) Vlagatelj lahko vloži več vlog na isti javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri naložbah, pri katerih je potrebno gradbeno dovoljenje pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno obratovanje pri zahtevnejših objektih ter da bo ob zaključku naložbe stekel proizvodni proces. (11) Iz vloge mora biti razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti podjetja. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: – uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; – stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; – uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. (12) Naložbe, ki se nanašajo na predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo predelave lesa, so upravičene do podpore v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo, ki se nanaša na: – vzpostavitev novega obrata, – širitev obstoječega obrata, – povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali – bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. (13) Vlagatelji morajo v vlogi, skladno z 2. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k: a) dejanskem povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali finančni obliki, b) skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali, c) izvedljivosti naložbe. (14) Upravičenec mora skladno z 10. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s: – v primeru nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme z izjavo upravičenca, ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem; – v primeru gradbeno – obrtniških del, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih, ki jih upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; – v primeru gradbeno – obrtniških del, ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je ne glede na določbe Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.); v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), za potrebe tega javnega razpisa ob oddaji vloge potrebno priložiti izjavo pooblaščenega nadzornega organa, da za zadevno naložbo ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ter da so na zemljišču, na katerem se izvaja naložba dovoljena tovrstna dela v skladu z veljavnim prostorskim planom. Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika. Prav tako je potrebno v primeru, ko bo naložba izvedena v objektu, priložiti kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt, iz katerega je razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost; – v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih alinej. (15) V primeru gradbenih ter obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe). Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno v vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo naložbe, za katero pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, vendar se bo izvedla v že obstoječem objektu, je v vlogi potrebno priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti skladna z dejavnostjo prijavljene naložbe. (16) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti skladno s 4. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, c) predložen popis že izvedenih del in stroškov v primeru fazne gradnje. Naložba mora predstavljati zaključeno proizvodno celoto. (17) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene (pisarne, jedilnice, kuhinje, ipd.), se skladno s 5. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene dokumentacije mora biti razviden: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, b) popis del in stroškov za upravičen del naložbe, c) popis del in stroškov za neupravičen del naložbe. 2. Specifični pogoji (1) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se skladno z 9. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. (2) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 11. točko prvega odstavka Uredbe PRP, upravičena mikro, mala in srednja podjetja, katerih naložba se nanaša na namen predelave kmetijskih proizvodov. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do vključno 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih pogojev: – nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto; – kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih proizvodov; – sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti sorodstvene povezave (do drugega kolena); – prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniških delež v enem ali drugem podjetju; – sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, ko gre za prenos iz fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot 5% lastniški delež oziroma je registriran kot samostojni podjetnik; – nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali sredstvi Evropske unije v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge na ta javni razpis. Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: – da je v primeru naložbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da vpis lastninske pravice še ni izveden v zemljiški knjigi lahko vlagatelj namesto zemljiškoknjižnega izpiska predloži kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. Navedena dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev; – da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta; – da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih stroškov naložbe; – da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za: proizvodne prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). (3) Ureditev razstavnih in prodajnih prostorov ter nakup namenskih aparatov za prodajo so upravičeni do podpore, kolikor vsaj 80% letne skupne vrednosti prodaje predstavlja prodaja lastnih kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški se izračunajo v primeru prodaje: – samo lastnih kmetijskih proizvodov, od celotne priznane vrednosti naložbe; – ne samo lastnih kmetijskih proizvodov, od 80% priznane vrednosti naložbe. (4) V primeru nakupa in postavitve namenskih aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov je vlogi potrebno priložiti pogodbo za obdobje najmanj petih let po dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele ali objekta, ki dovoljuje namestitev aparata. (5) Kolikor se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, skladno s 16a. členom Uredbe 1698/2005/ES in tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore potem mora vlagatelj predložiti: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) popis del in stroškov, ki se nanašajo na v tem odstavku opredeljene vrste naložb ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež podpore. (6) Med naložbe, ki so upravičene do višjega deleža podpore skladno s prejšnjim odstavkom uvrščamo naložbe: – v izgradnjo čistilnih naprav za namen obdelave odpadnih voda pri predelavi; – v izboljšanje energetske učinkovitosti, kamor sodijo:  naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25% prihranek energije;  naložbe v celovito energijsko prenovo obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora objekt v saniranem stanju izkazovati: a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine, b. vgrajeno energijsko varčno zunanje stavbno pohištvo, c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, d. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna), e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje), pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 45 kWh/m2a pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije (Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja;  gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazovala gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji PHPP`07, ne sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja. Novozgrajeni objekt mora izkazovati: a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov, b. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja, d. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje). – naložbe v predelavo kmetijske/gozdne biomase za obnovljive vire energije, kolikor to pomeni zamenjavo obstoječega sistema pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe fosilnih goriv vsaj 50%; – naložbe v vključitev proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode. Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki je predmet zadevne naložbe, opredeljene v zgornjem odstavku. V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe (1) Gradbena dela morajo biti skladno s šesto točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. (2) Skladno s tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti naložba končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. (2) Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo upravičenci vložiti zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje do 30. 6. 2015. (3) Upravičenci morajo za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik šteje za naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), mora predložiti sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. (4) Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (5) Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. (6) Zadnjemu zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe ter dokazila, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti (glej četrti odstavek pod točko 1B. v poglavju V/I: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge, tega javnega razpisa), ki veljajo za takšno naložbo. (7) Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (8) Vsi izvodi računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. (9) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. (10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se zavržejo. (11) Skladno s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. (12) Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (13) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 30. člen Uredbe 65/2011/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Označevanje naložbe: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. (2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora, glede na 103. člen Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu z devetim odstavkom 101. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. (3) Poročanje ARSKTRP: Prejemnik sredstev mora skladno s petim odstavkom 101. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev dolžan poslati na ARSKTRP do 31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP. (4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi. (5) Prejemniki sredstev (naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev bodo, skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, objavljeni na spletnih straneh MKGP oziroma ARSKTRP. VI. Omejitev sredstev: Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: (1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz Uredbe PRP. (2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s 35. členom Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa. (2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v prvem odstavku 35. člena Uredbe PRP. (3) Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 99. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor izpolnjuje enega izmed spodnjih pogojev: – je predmet sofinanciranja tudi naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, – naložba omogoči ohranjanje obstoječih delovnih mest ali odprtje vsaj 1 novega dodatnega delovnega mesta na 200.000 EUR upravičenih stroškov naložbe, vsaj za obdobje 24 mesecev od zaključka naložbe, – ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za vsaj 40 odstotkov vhodne surovine ali – ima vlagatelj sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja. (4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril. Podlaga za ocenitev vlog so predvsem BON obrazci pridobljeni s strani AJPES ter podatki iz prijavnega obrazca in priloženih potrdil in ustreznih dokazil. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije. (6) Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 40 točk, od tega vsaj 25 točk iz naslova meril Ekonomski vidik naložbe. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. (7) Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk ločeno za Sklop A oziroma Sklop B tega javnega razpisa. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Sklop A oziroma Sklop B tega javnega razpisa. (8) Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije za ta javni razpis. VIII. Finančne določbe A. Splošni finančni pogoji (1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Skladno s 36. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (3) Skladno z drugim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se odstotek sofinanciranja za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v predelavo živil in skupne naložbe, kadar je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje in se naložba nanaša na proizvodnjo, na kateri se proizvajajo tudi proizvodi, ki imajo certifikat ekološke pridelave, poveča za 5 odstotnih točk glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnjem odstavku. (4) Skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se za naložbe iz 1. točke prvega odstavka 31. člena Uredbe PRP, ki se nanašajo na: a) izboljšanje energetske učinkovitosti, b) predelavi kmetijske, gozdne biomase za obnovljive vire energije, c) uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo, d) uvedbi naprav za obdelavo odpadnih voda pri predelavi, e) izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov, stopnja intenzivnosti pomoči v skladu z drugim odstavkom 16. a člena Uredbe 1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk glede na intenzivnost pomoči, določene v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpore znašajo: 1. za mikro, mala in srednja podjetja do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe ter 2. za velika podjetja do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Višji delež sofinanciranja se upošteva le za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a) do e) tega odstavka. (5) Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 6.000.000 EUR pomoči. B. Specifični finančni pogoji (1) Skladno s šestim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju splošnih stroškov, za namene predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevajo pravila »de minimis«, v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. (2) Skladno s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju stroškov gradnje in obnove nepremičnin ter stroškov nakupa novih strojev, opreme in naprav za namen predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevati predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji vsaj pet let po končani naložbi. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP določa, da se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. (2) Razpisna dokumentacija vsebuje: a) Povabilo k oddaji vloge; b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; c) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb; d) Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; e) Vloga na javni razpis: – Prijavni obrazec – Zahtevana dokazila, izjave in priloge (3) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do vključno 8. 4. 2011 do 24. ure. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena Uredbe PRP. – V primeru, da se vloga nanaša na Sklop A, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za podjetja – Sklop A« ali – v primeru, da se vloga nanaša na Sklop B, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 za podjetja – Sklop B«. (3) Prepozne vloge se zavržejo. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen v XXIV. poglavju Uredbe PRP. (2) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Sredstva se odobrijo vlogam, ki presežejo postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev razpisanih za posamezen sklop. (3) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk, se vloge odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto število prejetih točk in so bile vloge vložene istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev. (4) Kolikor sredstva za Sklop A oziroma Sklop B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko v skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP, prenesejo na preostali Sklop iz javnega razpisa. (5) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 92. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev vloge, na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja za izvajanje PRP 2007–2013, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 30. členom Uredbe 65/2011/ES. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja v primerih: – če stranka zaradi višje sile ali izrednih okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1. – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. (4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati so: – neugodne vremenske razmere, – zamude pri dobavi strojev in opreme, – nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd. (5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, določenih v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES. (8) Po določilih 47. člena Uredbe 1974/2006/ES se priznavajo zlasti naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin: – dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe); – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti; – huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva; – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče; – kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del; – smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe). (9) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost