Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 4110-2/2011/3 Ob-1732/11 , Stran 443
Št. 4110-2/2011/3 Ob-1732/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, objavlja na podlagi 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.), 28. člena Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10), IV. poglavja Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10), 10b. poglavja Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), 20. in 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PPIP, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) skladno z drugim odstavkom 2. in 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10)
razpis
za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu; MŠŠ). II. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. III. Pogoji za prijavo na javni razpis: na razpis je možno prijaviti izključno investicije v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih ustanovitelj in investitor je občina. Občina mora za vsak prijavljen projekt v roku predložiti: – Prijavne obrazce v elektronski in fizični obliki. – Izjavo občine v fizični obliki o številu prijavljenih projektov, o strinjanju z razpisnimi pogoji in kriteriji, o identičnosti elektronske in fizične oblike prijave ter o uvrstitvi projekta(ov) v NRP občinskega proračuna. – S sklepom odgovorne osebe potrjen DIIP, datiran po 31. 12. 2009, oziroma potrjen DIIP starejšega datuma, skupaj s investicijskim dokumentom višje stopnje (PIZ ali IP), datiranim po 31. 12. 2009. – Vso dokumentacijo, navedeno v prijavnem obrazcu 2, v fizični obliki. IV. MŠŠ ima v svojem finančnem načrtu zagotovljene proste pravice porabe v višini 21.500.000,00 EUR sofinancerskih sredstev na dveh podprogramih 040101 – Predšolska vzgoja, skupina projektov 3311-11-S002 sofinanciranje investicij v vrtcih (7,5 mio EUR) in 040102 – Osnovno šolstvo, skupina projektov 3311-11-S003 investicije v osnovno šolstvo (14 mio EUR). V. Obdobje črpanja sredstev: sredstva predvidena za sofinanciranje so predvidena za ta namen v okviru evidenčnih projektov 3311-07-0002 nove investicije v OŠ in 3311-07-0003 nove investicije v vrtce, v letih 2011, 2012 in 2013. Projekti bodo vključeni v NRP državnega proračuna po opravljenem izboru, najkasneje do 15. 10. 2011, ne glede na dinamiko sofinanciranja. VI. Način financiranja: za izplačilo sredstev sofinanciranja iz proračuna MŠŠ bo z občino sklenjena pogodba o sofinanciranju. Občina bo v skladu z dinamiko izvedbe investicije izstavljala zahtevke za izplačila, ki bodo odobreni na podlagi predloženih finančnih poročil o izvajanju investicije na obrazcih ministrstva. Na podlagi končnega poročila o poteku investicije, predloženega projekta izvedenih del (PID) in uporabnega dovoljenja se sofinanciranje zaključi. Pogodba o sofinanciranju je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do spremembe v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega aneksa k pogodbi, pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva, s spremembo dinamike izplačil. VII. Prejemnik sredstev mora pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu. VIII. Kriteriji za izbiro projektov: prijavljeni projekti bodo ovrednoteni po treh kriterijih, ki so podrobno obrazloženi v gradivu »Kriteriji« in so del razpisne dokumentacije. Kriteriji so sledeči: – Kriterij I.: (22%) – Demografska slika oziroma vpis – Kriterij II.: (28%) – Stopna pripravljene projektne in druge dokumentacije – Kriterij III.: (50%) – vrednotenje je skladno z enim od izbranih prijavljenih osnovnih razlogov za investicijo: – Pomanjkanje prostora v vrtcih – Rekonstrukcija – ocena potresne in statične ogroženosti objektov osnovnega šolstva. IX. Prijavitelj mora vložiti prijavo projekta v elektronski in fizični obliki, in sicer: – Elektronska oblika: vse prijavne obrazce mora prijavitelj poslati za vsak projekt posebej, na spletni naslov razpisOSinvesticije.mss@gov.si. – Fizična oblika: vse prijavne obrazce je potrebno poslati skupaj z vso prijavljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, z obvezno oznako »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje investicij VR + OŠ, 2011«, podpisano in žigosano, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. V primeru več prijavljenih projektov, mora biti prijava vsakega posameznega projekta v ločeni kuverti z obvezno oznako, in zaporedno številko projekta iz prijave (iz vstopnega obrazca). – V vsaki kuverti mora biti priložena tudi podpisana in žigosana »Izjava občine«, ki je v obliki obrazca objavljena na spletnih straneh MŠŠ, v okviru razpisne dokumentacije. – Rok za predložitev vlog: elektronska in fizična oblika prijave morata dospeti na spletni naslov in v vložišče MŠŠ do vključno 14. 4. 2011, do 12. ure. Predložitev prijave po tem roku ne bo upoštevana in bo v neodprti kuverti vrnjena naslovniku. – V postopku uvrstitve prijavljenih projektov po prioritetnem vrstnem redu bo MŠŠ upoštevalo le tiste prijave, ki bodo vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane obrazce in priloge. – MŠŠ bo po pregledu prejetih prijav in morebitnih ugotovitvah o formalnih nepopolnostih prijave, ki bi onemogočale računalniško obdelavo podatkov, pozvalo občine k dopolnitvi in obrazložitvi. Manjkajoča dokumentacija v papirni obliki ne bo predmet poziva občini k dopolnitvi prijave. X. Datum odpiranja prijav: 15. 4. 2011. Zaradi predvidene številčnosti prijav odpiranje vlog ne bo javno. XI. Način izbora: na spletnih straneh MŠŠ bo predvidoma v enem mesecu od roka za prejem vlog objavljen predhodni prioritetni vrstni red projektov, zoper katerega bodo občine lahko podale pripombe. Na podlagi upravičenih pripomb občin bo predhodni prioritetni vrstni red korigiran, kar bo osnova za izdelavo končnega prioritetnega vrstnega reda projektov in hkrati izdajo sklepa o izboru in obvestila o neizboru projektov za sofinanciranje, najkasneje do 8. 7. 2011. Zoper obvestilo o neizboru pritožba ni mogoča, mogoče je sprožiti upravni spor. XII. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MŠŠ, http://www.mss.gov.si, in obsega sledeče sklope: 1. Prijavni obrazci 2. Izjava občine 3. Navodila za prijavo 4. Kriteriji 5. Pojmi in okrajšave, uporabljeni v razpisni dokumentaciji 6. Smernice MŠŠ. XIII. Vse informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za investicije, Masarykova 16, Ljubljana, kontaktni osebi: Sabina Čamernik, tel. 01/400-54-60, Janja Barši, tel. 01/400-52-65, ali po e-pošti: razpisOSinvesticije.mss@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti