Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 65/2011 Ob-1711/11 , Stran 469
Št. 65/2011 Ob-1711/11
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, na podlagi 25. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju: Statut CUDV Draga) in sklepa 2. redne seje Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, z dne 16. 2. 2011, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Razpisni pogoji: Za direktorja/ico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je po določilih Statuta CUDV Draga in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US) (v nadaljevanju: ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV; – pet let delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona. ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV; – dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti tudi program dela oziroma vizijo dela Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let. Kandidati pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, z oznako: »Za razpis direktorja/ice – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

AAA Zlata odličnost