Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1773/11 , Stran 478
Ob-1773/11
Na podlagi 55. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 4. 4. 2011, ob 9. uri, v sejni sobi, na naslovu Stolpniška ulica 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Alojzij Kramljak, za preštevalki glasov pa Mojca Brezovar in Suzana Golja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: v prvem odstavku 45. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., se črta drugi stavek. Sprejme se čistopis statuta. 3. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 3.1: Odpokličeta se člana nadzornega sveta Sedmak Tomaž in Bizjak Mihael. Predlog sklepa št. 3.2: Za nove člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki traja od dne sprejetja tega sklepa dalje, se izvolita Borut Soklič in Stanko Petrič. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na presečni dan; konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 31. 3. 2011, in, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 31. 3. 2011. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Predlagatelji sklepov Predlagatelj sklepov za 1. in 2. točke dnevnega reda sta delničar CPL Naložbe, d.o.o. in uprava, predlagatelj sklepov za 3. točko dnevnega reda je delničar CPL Naložbe, d.o.o. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta, na spletni strani www.cp-lj.si/dp. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma iz 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d. direktor Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost