Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 048-23/1-2011 Ob-1735/11 , Stran 467
Št. 048-23/1-2011 Ob-1735/11
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10), 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), 8. člena Sklepa občinskega sveta o letnem načrtu ravnanja stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2010 št. 478-967/2009, ter soglasja župana Mestne občine Koper št. 478-609/2010 z dne 1. 12. 2010 in sklepi Sveta krajevne skupnosti št. 206., z dne 6. 7. 2009, 286.b) z dne 24. 11. 2010 in 301., z dne 23. 2. 2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran, ki jo zastopa predsednik sveta Krajevne skupnosti Nevij Kavrečič. 2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o. Hribi, v izmeri 337 m2, za izklicno ceno 135.606,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izhodiščno nadomestilo: izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. Nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o. Hribi se nahaja v središču vasi Hrvatini. Predstavlja samostojno stavbo, ki je potrebna obnove. Nahaja se na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09). Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini, katere slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. Kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Hrvatini pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 22. 3. 2011, v prostorih sejne sobe na sedežu KS Hrvatini, Hrvatini 74, z začetkom ob 13. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnine na podračun KS Hrvatini pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-6450808418, obvezni sklic na številko 20100000. Varščino je potrebno vplačati do dne 21. 3. 2011. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnina bo prodana po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi pooblaščeni član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo nepremičnine. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Krajevna skupnost Hrvatini lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Krajevna skupnost Hrvatini si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Hrvatini, tel. 05/651-48-00 ali GSM 051/672-551, v času uradnih ur.
Krajevna skupnost Hrvatini

AAA Zlata odličnost