Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina, stran 1700.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 4. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina
1. člen
V odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina (Uradni list RS, št. 61/09), se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+-------------------------+-------------------------------------+
|     Vrsta     |     Obračunski stroški     |
|   Komunalne opreme  |     na enoto ( EUR/m2)     |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|Občinske ceste      |    4,24    |   13,86   |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|Vodovodno omrežje    |    2,48    |   8,13   |
+-------------------------+--------------------+----------------+
|Javna kanalizacija    |    3,66    |   11,96   |
+-------------------------+--------------------+----------------+
«
2. člen
V 6. členu se točka (1) in (3) spremenita tako, da glasita:
»(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2010.
(3) Tretja točka se črta.«
3. člen
V 12. členu se v točki (1) prva in druga alineja spremenita tako, da glasita:
»– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,30.
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,70.«
4. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
»Na podlagi pisne zahteve zavezanca lahko župan odobri obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Občina in zavezanec skleneta pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
Investitor (zavezanec) novogradnje je pred izdajo gradbenega dovoljenja dolžan plačati 20% višine odmerjenega komunalnega prispevka, ostale obroke pa v roku dveh let, največ v 24 enakih obrokih od podpisa pogodbe.
V primeru, ko se na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod) priključujejo že obstoječe stavbe, je zavezanec upravičen do obročnega odplačevanja v največ štiriindvajsetih enakih obrokih, za dobo plačevanja največ dve leti od podpisa pogodbe.«
5. člen
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali v času vložitve vloge.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2011-1
Tišina, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost