Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

597. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za tehnologijo polimerov, stran 1664.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 132., 133., 134. člena Statuta Visoke šole za tehnologije polimerov z dne 28. 5. 2007 ter spremembami in dopolnitvami z dne 15. 1. 2010, 29. 5. 2010 in 28. 1. 2011 je Senat Visoke šole za tehnologijo polimerov na 2. redni seji dne 18. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za tehnologijo polimerov
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja na samostojnem visokošolskem zavodu.
2. člen
Visoka šola za tehnologijo polimerov (v nadaljevanju: VŠTP) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine navedene v prvem odstavku tega člena so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda VŠTP.
VŠTP izdaja potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju s suhim žigom VŠTP.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07).
4. člen
VŠTP podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in druge stopnje (magistrski študijski programi).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime samostojnega visokošolskega zavoda (VŠTP), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠTP ter podpis dekana VŠTP.
Diploma o strokovnem magisteriju vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrskega dela in datum njegovega zagovora.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠTP, izda VŠTP kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠTP, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa pridobljene kompetence,
– zaporedno številko,
– datum izdaje,
– žig visoke šole.
Potrdilo ima podpis dekana VŠTP.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠTP, so sestavljeni v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenskem in angleškem jeziku. Vsebino priloge k diplomi določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen
VŠTP izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja. Potrdilo podpiše dekan VŠTP. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS),
– zaporedno številko,
– datum izdaje,
– žig visoke šole.
Potrdilo ima podpis dekana VŠTP.
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih VŠTP vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VŠTP skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen
VŠTP izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠTP, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom VŠTP, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠTP podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠTP.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenj Gradec, dne 18. februarja 2011
Dekanica
viš. pred. dr. Silva Roncelli Vaupot l.r.

AAA Zlata odličnost