Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 3212-11-0033 Ob-1721/11 , Stran 454
Št. 3212-11-0033 Ob-1721/11
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1 in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,
javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2011
1. Predmet in namen razpisa Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke ali za določeno raven doseženih točk (zlate, srebrne in bronaste). 2. Pogoji in merila za sodelovanje K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah: – v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi, – v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi ter – inštitucije v javnem sektorju. V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu. 3. Priprava vloge na javni razpis Zainteresirana podjetja in javne inštitucije (v nadaljevanju: prijavitelji) pripravijo vlogo za kandidaturo na razpis v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. K vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano in požigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku na podlagi prevoda meril modela odličnosti EFQM 2010. Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki, na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu, v velikosti največ 8 MB. Obsega naj največ 75 strani (font velikosti najmanj 10 pik) in v tem okviru mora vsebovati: – kazalo (vsebine), – pregled (povzetek), ki naj na največ štirih straneh opiše prijavitelja in njegovo dejavnost (npr. zgodovino, organizacijsko shemo, izdelke oziroma storitve, odjemalce, poslovno okolje ter doseženo kakovost in poslovno odličnost), – opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na dejstvih in podatkih, in so predstavljeni skladno z merili modela odličnosti EFQM 2010, – najmanj triletne podatke o sistematičnem spremljanju vsaj treh od štirih navedenih rezultatov: 6.a in 6.b Rezultati v zvezi z odjemalci, 7.a in 7.b Rezultati v zvezi z zaposlenimi, 8.a in 8.b Rezultati v zvezi z družbo in 9.a in 9.b Ključni rezultati v organizaciji. Prijavitelji lahko v okviru dejavnikov podmeril modela odličnosti EFQM 2010 od 1.a do 5.e predstavijo svoje aktivnosti, dejavnosti in projekte na dva načina: – s tekstovnimi opisi ali – s tabelaričnimi prikazi. 4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje http://www.mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 15.30, razen v petek, od 9. do 14.30. Obsega informacije o prijavi, terminski načrt, prijavnico, brošuro z merili modela odličnosti EFQM 2010 in pripadajoče obrazce. 5. Oddaja vlog Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, do dne 24. maja 2011. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu urada, do 16. ure. Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost«. Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo skladne z določili točke 3. tega razpisa. 6. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo potekalo dne 26. maja 2011, na Uradu RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17 v Ljubljani, ob 13. uri. 7. Evalvacija Vloge bodo po merilih iz 3. točke tega razpisa ocenile skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje organizacij, so enaki kriterijem evropske nagrade za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2010. Vse organizacije bodo ocenjevalci obiskali z namenom ocenitve ravni dosežene odličnosti poslovanja organizacije. 8. Dodatne informacije Za dodatne informacije se obrnite na Loredano Leon, Urad RS za meroslovje po elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali tel. 01/244-27-34, 01/244-27-00.
Ministrstvo za visoko šolstvo in izobraževanje Urad RS za meroslovje

AAA Zlata odličnost