Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

619. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij, stran 1684.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2, 25/08 in 36/10), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 75/08, 46/10) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 25. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, določa kriterije za sprejem otrok v vrtec, izpis otrok in objavo informacij pri vrtcu pri Osnovni šoli Sveti Jurij (v nadaljevanju: vrtec).
VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice od starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine ustanoviteljice.
Med šolskim letom lahko starši na sedežu vrtca oddajo informativno prijavo za sprejem v vrtec, ki nima statusa vloge oziroma prijave.
4. člen
Vlogo za vpis oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) na predpisanem obrazcu.
Vlogo dobijo vlagatelji na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca. Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče leto.
5. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka. Vlagatelj v vlogi navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka, lahko pa v vlogi navede tudi druge enote vrtca, v katero želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v želeno enoto.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva sprejeta. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če je vloga nepopolna ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko vlagatelje pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelji pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otroka ravnatelj vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru, vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
9. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
10. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
12. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program v vrtcu, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok vsebujeta podatke določene v zakonu o vrtcih.
13. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
14. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otrok v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takšnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
15. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec.
Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.
16. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
17. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ustanovitelj. Komisija ima pet članov.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda. Komisija deluje na sedežu zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
Predsednik komisije najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, pozove svet zavoda, da poda predlog za člane komisije ustanovitelju.
18. člen
Na prvi seji, komisija izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Delo komisije vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
19. člen
Komisija o poteku seje vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke: kraj, datum in uro seje komisije, imena navzočih, kratek potek dela komisije, sprejete sklepe.
Zapisnik podpišeta predsednik komisije in zapisnikar in se hrani v dokumentaciji vrtca.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja zavod.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
20. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----------------------------------------------------+---------+
|Kriterij                       | Število |
|                           | točk  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|1   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z    |  30  |
|   |otrokom stalno prebivališče na območju Občine |     |
|   |Rogašovci                   |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|2   |Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma v    |  15  |
|   |primeru enostarševske družine zaposlenost   |     |
|   |enega izmed staršev, kateremu je otrok    |     |
|   |dodeljen                   |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|3   |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v    |  10  |
|   |preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet   |     |
|   |zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu    |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|4   |Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine  |  7  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5   |Družina ima več vzdrževanih otrok:      |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5a  |5 otrok ali več                |  6  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5b  |4 otroci                   |  5  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5c  |3 otroci                   |  4  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|6   |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred |  20  |
|   |vstopom v šolo oziroma starši otroka, ki ima |     |
|   |odlog všolanja in pred tem ta še ni obiskoval |     |
|   |vrtca                     |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|7   |Otrok staršev, ki imajo v vrtec že vključenega|  5  |
|   |otroka                    |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|8   |Invalidnost enega od staršev, kar starši   |  5  |
|   |dokazujejo z odločbo pristojne institucije  |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
*Opomba:
Enoroditeljsko družino starši dokazujejo z ustrezno listino, in sicer:
– Sklepom sodišča o razvezi
– Sklepom o določitvi višine preživnine
– Izpisom iz rojstne matične knjige, v primeru, če oče otroka ne prizna očetovstva.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok,
– v primeru enake starosti ima prednost otrok, za katerega je bila vloga oddana prej.
21. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi. V primeru zdravstvenih razlogov, se lahko ob predložitvi zdravniškega spričevala izpiše brez odpovednega roka.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu. Za ponoven vpis morajo vlagatelji oddati novo prijavo za sprejem v vrtec.
22. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-5
Rogašovci, dne 25. februarja 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost