Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1746/11 , Stran 478
Ob-1746/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
14. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v četrtek, 7. 4. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav. – Preštevalca glasov: Zvonko Lovše, Mirko Stojanović. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec. 2. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina izvoli za celoten mandat naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Janeza Cerk, Suvata Fatića, Boruta Savič, Boruta Srimšek. Mandat začne z dnem zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe, na naslovu: Koprska 94, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 14. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.varnost-vic.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda, na naslov: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Varnost Vič, d. d., Koprska 94, Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe: Koprska 94, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Rajko Makarič direktor

AAA Zlata odličnost