Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1710.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/19, 85/10, 107/10), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 4. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 42/07, 25/09) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »organov,« doda besedilo »svetov krajevnih skupnosti« in v tretjem odstavku 1. člena za besedo »komisije« doda besedilo »in svetov krajevnih skupnosti«.
2. člen
V 3. in 4. členu se besedilo »Z Odlokom o plačah funkcionarjev« zamenja z besedilom »Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se namesto pike napiše vejica in doda besedilo »v skladu z naslednjimi kriteriji:«.
V 4. členu se črta tretji odstavek do dvopičja.
4. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.
Besedilo novega drugega odstavka se glasi: »Sklep o plači župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta, sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupana izda župan.«
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo alinej za dvopičjem črta in se nadomesti z besedilom:
»– za vodenje sej občinskega sveta (poleg zneska za udeležbo na seji) – 100,00 EUR neto,
– za udeležbo na seji občinskega sveta – 100,00 EUR neto,
– za predsedovanje na seji odbora ali komisije občinskega sveta – 100,00 EUR neto,
– za udeležbo na seji kot član odbora ali komisije občinskega sveta – 50,00 EUR neto,
– za predsedovanje na seji županove komisije – 30,00 EUR neto.«
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo alinej za dvopičjem črta in se nadomesti z besedilom:
»– za predsednike županovih komisij – 30,00 EUR neto,
– za člane županovih komisij za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti, gospodarstva in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav – 20,00 EUR neto,
– za predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 40,00 EUR neto,
– za predsednika sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – 40,00 EUR neto,
– za člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 20,00 EUR neto,
– za člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – 20,00 EUR neto,
– za člane odborov in komisij občinskega sveta – 50,00 EUR neto.«
7. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo za dvopičjem v prvi alineji črta in se nadomesti z besedilom:
»– predsedovanje na seji nadzornega odbora – 100,00 EUR neto,
– udeležbo na seji nadzornega odbora – 50,00 EUR neto,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta –70,00 EUR neto.«
V drugem odstavku 8. člena se besedilo za dvopičjem v drugi alineji črta in se nadomesti z besedilom:
»– en član 200,00 EUR neto,
– dva člana 150,00 EUR neto,
– trije člani 100,00 EUR neto,
– več kot trije člani 75,00 EUR neto.«
8. člen
Doda se nov 9. člen, ki se glasi:
»Člani svetov krajevnih skupnosti (razen predsedniki in tajniki) imajo pravico do plačila sejnine, ki se izplačuje polletno na podlagi sklepa o potrditvi mandata, v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi tajnik posamezne krajevne skupnosti:
– za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti – 15,00 EUR neto.
Predsednikom krajevnih skupnosti in vaških odborov ter tajnikom krajevnih skupnosti pripada letna nagrada za opravljeno delo, ki se izplačuje polletno:
– za predsednika krajevne skupnosti Selca in Železniki – 500,00 EUR neto,
– za predsednike ostalih krajevnih skupnosti – 300,00 EUR neto,
– za tajnike krajevnih skupnosti (ki so člani sveta KS) – 150,00 EUR neto,
– za predsednike vaških odborov (na podlagi sklepa o imenovanju) – 150,00 EUR neto.
Sejnine in nagrade izplačujejo krajevne skupnosti, ki sredstva zagotovijo v svojih finančnih načrtih.«
Dosedanji 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. člen postanejo 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. člen.
9. člen
V 10. členu se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom: »Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08«.
10. člen
V drugi alineji dosedanjega 15. člena, ki postane 16. člen, se za besedo »odpravijo« doda besedilo »v skladu z veljavno zakonodajo.«, ostalo besedilo se črta.
11. člen
V dosedanjem 16. členu, ki postane 17. člen, se za besedilom »ki niso člani občinskega sveta« doda besedilo »predsednikom, članom in tajnikom svetov krajevnih skupnosti«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2011-013
Železniki, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost