Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

605. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« – Spodnje Škofije, stran 1676.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt-A ter 58/03 – ZZK-1, 45/08 – ZZK-1-A, 28/09 – ZZK-1B) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« – Spodnje Škofije
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za območje »Fortezza« – Spodnje Škofije se na območju med obstoječo zazidavo in opuščeno železnico (Parenzana) načrtuje stanovanjska zazidava z eno oziroma dvostanovanjskimi stavbami, ki so razporejene ob načrtovani dostopni cesti. Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), ter Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/18, 7/01 – obvezna razlaga, 24/01 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve). Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper v 52. členu (Večja nezazidana zemljišča) določa, da se večja nezazidana zemljišča oziroma območja brez možnosti navezave na obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo (oznako P#) urejajo z izvedbenim prostorskim aktom. Za plansko enoto št. KS – 41 (Spodnje Škofije) je s spremembami in dopolnitvami planskih dokumentov za prostorsko ureditev območja določena izdelava lokacijskega načrta. Načrtovana gradnja je skladna z izhodišči in razvojnimi usmeritvami iz veljavnih planskih aktov mestne občine Koper.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet in programska izhodišča
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt-A; v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 99/07, v nadaljevanju: pravilnik).
Na obravnavanem območju je načrtovana stanovanjska zazidava z 31 eno oziroma dvostanovanjskimi stavbami (od tega en dvojček), ki so razporejene ob načrtovani dostopni cesti. Etažnost načrtovanih stavb je maksimalno P+2. Dopustna je izvedba kletne etaže, ki pa mora biti popolnoma vkopana. Možna je taka zasnova stavb, da se med dvema stavbama na parcelni meji načrtujejo garaže. Na posamezni parceli za gradnjo (na zunanjih površinah ali garaži) je potrebno zagotoviti po tri parkirne prostore na bivalno enoto.
Dostopna cesta se navezuje na obvozno cesto Spodnje Škofije. V I. fazi se dostopna cesta navezuje na obstoječe prometno omrežje naselja na severni strani ureditvenega območja. Obravnavano območje se bo napajalo iz ceste načrtovane v sklopu študije napajanja območja Druge in Tretje Škofije.
Ureditveno območje se lahko ureja fazno, pri čemer I. faza obsega stanovanjsko zazidavo z dostopno cesto, II. faza pa gradnjo odseka obvozne ceste Spodnje Škofije. Ureditveno območje se v I. fazi prometno navezuje na obstoječe prometno omrežje kontaktnega območja, v II. fazi pa je predvidena navezava dostopne ceste na obvozno cesto.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
 
Okvirno območje
V območje OPPN, ki obsega približno 3.57 ha zemljišč, so vključene površine stanovanjske zazidave, načrtovanih cest in robnih površin, ki so potrebne za gradnjo ceste ter urejanje funkcionalnih in strukturnih navezav kontaktnih območij. Območje OPPN obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. 2595 Škofije:
– območje pozidave: 737/5, 737/6, 737/7, 737/8, 737/9, 737/10, 737/11, 737/12, 737/86, 737/87, 737/88, 737/89, 737/90, 737/91, 737/92, 737/93, 737/94, 737/95, 737/108, 737/109, 737/113, 789/11,
– območje nove ceste: 673/24, 673/65, 737/17, 737/18, 737/19, 737/26, 737/27, 737/28, 737/29, 737/30, 737/31, 737/32, 737/33, 737/34, 737/35, 737/36, 737/37, 737/38, 737/39, 737/40, 737/41, 737/42, 737/43, 737/95, 737/141, 1723/6.
Območje obravnave se lahko spremeni, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Strokovne podlag glede naravnih in ustvarjenih danosti. Izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova predlagane prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
4. Idejna zasnova prometnih, energetskih, vodovodnih in komunalnih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo in kulturno dediščino.
5. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor izdelati okoljsko poročilo. V okviru okoljskega poročila je potrebno ugotoviti pričakovane vplive izvedbe OPPN (oziroma plana skladno s terminologijo okoljske zakonodaje) in oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.
6. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik prostorskega akta. Pobudnik zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja) za izdelavo dokumenta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo OPPN
+----------------------------+------------------+---------------+
|Faza            |Nosilec      |Rok      |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave  |UOP, župan,    |februar 2011  |
|OPPN            |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Objava sklepa v uradnem   |župan       |        |
|glasilu in svetovnem spletu |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN    |načrtovalec    |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |UOP        |30 dni     |
|prostora za pridobitev   |         |        |
|smernic in pridobitev    |         |        |
|obvestila MOP za varstvo  |         |        |
|okolja o izvedbi celovite  |         |        |
|presoje vplivov na okolje  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava  |načrtovalec    |        |
|strokovnih podlag in    |         |        |
|dopolnitev osnutka OPPN   |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Izdelava okoljskega     |izdelovalec, UOP, |        |
|poročila na osnutek OPPN – |načrtovalec    |        |
|na podlagi obvestila MOP o |         |        |
|izvedbi CPVO        |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Poziv MOP, pristojno za  |UOP, MOP,     |15 dni     |
|varstvo okolja za presojo  |izdelovalec,   |        |
|kakovosti in skladnosti   |načrtovalec    |        |
|okoljskega poročila in   |         |        |
|dopolnjenega osnutka OPPN  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni   |župan, UOP    |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni     |         |pričetkom javne|
|obravnavi dopolnjenega   |         |razgrnitve   |
|osnutka OPPN; objava v   |         |        |
|svetovnem spletu in na   |         |        |
|krajevno običajen način   |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in     |UOP, načrtovalec |30 dni     |
|obravnava dopolnjenega   |         |        |
|predloga OPPN z       |         |        |
|evidentiranjem vseh pisnih |         |        |
|pripomb           |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Prva obravnava na OS    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Priprava in sprejem stališč |načrtovalec, UOP, |15 dni po   |
|do pripomb in predlogov iz |župan       |zaključku javne|
|javne razgrnitve in javne  |         |obravnave   |
|obravnave          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Objava stališč do pripomb  |UOP        |        |
|na krajevno običajen način, |         |        |
|pisna seznanitev lastnikov |         |        |
|parcel na območju OPPN   |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Oblikovanje dopolnjenega  |načrtovalec    |15 dni po   |
|predloga OPPN na podlagi  |         |potrditvi   |
|stališč do pripomb ter   |         |stališč    |
|predlogov javnosti     |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj od     |UOP, načrtovalec |30 dni     |
|nosilcev urejanja prostora |         |        |
|na dopolnjen predlog OPPN  |         |        |
|in opredelitev pristojnih  |         |        |
|ministrstev o        |         |        |
|sprejemljivosti OPPN,    |         |        |
|kolikor je potrebna     |         |        |
|celovita presoja vplivov na |         |        |
|okolje           |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Pridobitev potrdila od  |UOP, načrtovalec, |60 dni     |
|ministrstva, pristojnega za |MOP        |        |
|okolje o sprejemljivosti  |         |        |
|OPPN            |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Priprava usklajenega   |načrtovalec    |        |
|predloga OPPN        |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Prva in druga obravnava  |župan, občinski  |        |
|in sprejem odloka na    |svet       |        |
|občinskem svetu       |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem   |         |        |
|listu RS          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OPPN podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7B, Koper;
– DARS, Dunajska 7, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper;
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik izdelave, naročnik in investitor OPPN je Koperinvest d.o.o., Ankaranska 5c, 6000 Koper, ki financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Izdelovalca OPPN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) izbere naročnik in investitor OPPN.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. člen ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-11/2010
Koper, dne 18. februarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07 e 108/09 – ZPNačrt-A e 58/03 – ZZK-1, 45/08 – ZZK-1-A, 28/09 – ZZK-1B) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/01, 29/03 e G.U della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull'avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale del territorio denominato »Fortezza« – Spodnje Škofije
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione del Piano
Col piano regolatore particolareggiato comunale denominato »Fortezza« – Spodnje Škofije si pianifica l'edificazione, nel territorio tra l'attuale edificato e la ferrovia abbandonata (Parenzana), di un fabbricato residenziale con edifici di uno o due unità abitative, situato lungo la pianificata strada d'accesso. La zona d’intervento si sistema ai sensi del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. nn. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. nn. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. nn. 16/99 e 33/01, G.U., nn. 96/04, 97/04) e del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica, 24/01– modifiche ed integrazioni, G.U. della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni, 65/10 – modifiche ed integrazioni). Nell'articolo 52 (Territori non edificati più estesi) del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria si stabilsce che i territori non edificati più estesi ovvero i territori per i quali non esiste la possibilità di allacciamento alle opere infrastrutturali esistenti (contrassegnati con P #) sono sistemati con uno strumento urbanistico attuativo. Per il comparto di pianificazione n. KS – 41 (Spodnje Škofije) con le modifiche e le integrazioni ai documenti di pianificazione per la strategia territoriale della zona, si determina la predisposizione del piano di sito. La costruzione pianificata è compatibile con le basi e le politiche di sviluppo degli atti di pianificazione in vigore.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Oggetto e basi programmatiche
La predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale (nel seguito PRPC) avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07 e 108/09 – ZPNačrt-A; nel seguito ZPNačrt) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (G.U. della RS, n. 99/07, nel seguito regolamento).
Nella zona d’intervento si pianifica un fabbricato residenziale composto da 31 edifici con una o due unità abitative, situato lungo la pianificata strada d'accesso. La definizione dei limiti di altezza dei fabbricati è di tipo (P+2). Si acconsente la costruzione di uno scantinato che deve essere completamente interrato. È possibile progettare gli edifici in modo tale da pianificare i garage tra due edifici, sul confine del lotto. È necessario garantire per ogni singolo lotto edificabile tre posteggi per ciascuna unità abitativa.
La strada d'accesso si allaccia alla tangenziale di Spodnje Škofije. Durante la I fase, la strada d'accesso si raccorda alla rete stradale dell'abitato preesistente, nell’area settentrionale della zona d'intervento. La zona d'intervento si collegherà tramite la strada, pianificata in ambito dello studio di collegamento delle zone di Druge e Tretje Škofije.
La zona d'intervento può essere sistemata in fasi, per cui vale che la I fase preveda la costruzione del fabbricato residenziale con la strada d'accesso, la II fase invece la costruzione del tratto stradale della tangenziale di Spodnje Škofije. La zona d'intervento, durante la I fase, si collega al sistema viario tramite la rete stradale attuale, presente nella zona di contatto; nella II fase invece, si prevede di raccordare la strada d'accesso alla tangenziale.
Nella predisposizione del PRPC va tenuto conto del carattere della zona adattandovi la tipologia edilizia. L’edificato previsto deve adeguarsi alla preesistente viabilità ed alle infrastrutture a rete.
 
Zona d'intervento
La zona del PRPC si estende su un’area di circa 3.57 ettari di terreno e comprende le superfici del fabbricato residenziale, delle strade pianificate e delle superfici laterali necessarie per la costruzione della strada e la sistemazione degli allacciamenti funzionali e strutturali alle zone di contatto. La zona del PRPC comprende le seguenti particelle o parti di quest'ultime, appartenenti al C.c. 2595 Škofije:
– area di edificazione: 737/5, 737/6, 737/7, 737/8, 737/9, 737/10, 737/11, 737/12, 737/86, 737/87, 737/88, 737/89, 737/90, 737/91, 737/92, 737/93, 737/94, 737/95, 737/108, 737/109, 737/113, 789/11,
– območje nove ceste: 673/24, 673/65, 737/17, 737/18, 737/19, 737/26, 737/27, 737/28, 737/29, 737/30, 737/31, 737/32, 737/33, 737/34, 737/35, 737/36, 737/37, 737/38, 737/39, 737/40, 737/41, 737/42, 737/43, 737/95, 737/141, 1723/6.
La zona d'intervento può essere modificata qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
1. Gli approfondimenti tecnici riferiti alle condizioni naturali e create. Essi vengono integrati anche coi approfondimenti tecnici sulla base delle linee guida e condizioni degli enti preposti alla pianificazione del territorio. Se detti enti esigono degli approfondimenti tecnici aggiuntivi, a fornire gli stessi è il promotore dello strumento urbanistico.
2. Analisi delle linee guida e delle condizioni degli enti preposti alla pianificazione del territorio.
3. Il progetto di massima, riguardante la sistemazione territoriale proposta, ha carattere di una soluzione d’insieme architettonica, paesaggistica ed urbanistica. I contenuti del progetto di massima per la sistemazione territoriale in oggetto, sono quelli previsti dalla vigente normativa disciplinante la formazione della documentazione progettuale, comprese le rispettive varianti. Le soluzioni tecniche proposte devono comprendere anche la rappresentazione della zona d’influenza e della valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento, da compilarsi nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il progetto di massima, riferito ai raccordi stradali, agli impianti energetici, alle condotte idriche ed a quelle fognarie, come pure il progetto di massima riguardante le soluzioni ed i provvedimenti volti ad obliare all’impatto negativo sull’ambiente, sui beni naturalistici e sul patrimonio culturale.
5. In ottemperanza dell’Ordinanza del Ministero dell’ambiente e del territorio, si richiede la redazione della relazione ambientale contenente la valutazione dell’impatto provocato dall’intervento (nel seguito del piano, in conformità con la terminologia della legislazione ambientale) e della rispettiva accettabilità, compresa la valutazione di eventuali varianti ed, in caso di accertato impatto negativo, anche la proposta e la valutazione dei necessari interventi mitigatori.
6. Eventuali approfondimenti tecnici aggiuntivi richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale.
7. Gli approfondimenti tecnici sono attuati dal pianificatore designato dal promotore del PRPC. Questi provvede anche alle basi geodetiche (rilevamento geodetico completo del catasto delle opere d’urbanizzazione e della lottizzazione preesistente) necessarie per l’elaborazione dello strumento urbanistico. Eventuali approfondimenti tecnici richiesti dagli enti preposti alla pianificazione territoriale possono essere commissionati ad altre organizzazioni o soggetti singoli competenti.
4. Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
+----------------------------+------------------+---------------+
|      Fase      | Amministrazione |  Termine  |
|              |  procedente  |  previsto  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Delibera sull’avvio della  |UAT, Sindaco   |Febbraio 2011 |
|predisposizione del piano  |         |        |
|regolatore particolareggiato|         |        |
|del comune (PRPC)      |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione della delibera|Sindaco      |        |
|di predisposizione nel   |         |        |
|bollettino ufficiale e sul |         |        |
|sito web          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Predisposizione della bozza |Pianificatore   |        |
|del PRPC          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT        |30 giorni   |
|alla pianificazione     |         |        |
|territoriale per l’     |         |        |
|acquisizione delle     |         |        |
|direttrici e l’avviso del  |         |        |
|MAT in materia della    |         |        |
|valutazione dell’impatto  |         |        |
|ambientale         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Analisi delle direttrici,  |Pianificatore   |        |
|realizzazione degli     |         |        |
|approfondimenti tecnici e  |         |        |
|della proposta del PRPC   |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Stesura della relazione   |Compilatore della |        |
|ambientale riferita alla  |RA, UAT,     |        |
|bozza del PRPC – in base  |pianificatore   |        |
|all’avviso del MAT circa la |         |        |
|VIA             |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Invito del MAT, competente|UAT, MAT,     |15 giorni   |
|per la tutela dell’ambiente,|compilatore della |        |
|a valutare la qualita e le |RA, pianificatore |        |
|conformita della relazione |         |        |
|ambientale e della bozza  |         |        |
|integrata del PRPC     |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Deliberazione        |Sindaco, UAT   |7 gironi    |
|sull’esposizione al pubblico|         |precedenti   |
|e sul dibattito pubblico in |         |l’esposizione |
|merito alla bozza integrata |         |al pubblico  |
|del PRPC; pubblicazione sul |         |        |
|sito web e secondo le    |         |        |
|modalita localmente in uso |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT, pianificatore|30 giorni   |
|discussione della proposta |         |        |
|integrata del PRPC con   |         |        |
|l’indicazione di tutte le  |         |        |
|pervenute osservazioni   |         |        |
|scritte           |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Discussione in sede del   |         |        |
|Consiglio comunale     |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Prese di posizione nei   |Pianificatore,  |15 giorni   |
|confronti delle osservazioni|UAT, Sindaco   |dalla     |
|scaturite dall’esposizione |         |conclusione  |
|al pubblico e dal dibattito |         |del dibattito |
|pubblico          |         |pubblico    |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione, secondo le  |UAT        |        |
|modalita localmente in uso, |         |        |
|delle prese di posizione nei|         |        |
|confronti delle       |         |        |
|osservazioni, informazione |         |        |
|scritta dei proprietari dei |         |        |
|lotti nella zona interessata|         |        |
|dal PRPC          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Compilazione della proposta |Pianificatore   |15 giorni   |
|integrata del PRPC con il  |         |successivi   |
|recepimento delle prese di |         |all’approva-  |
|posizione nei confronti   |         |zione delle  |
|delle osservazioni e    |         |prese di    |
|proposte degli interessati |         |posizione   |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Acquisizione dei pareri   |UAT, pianificatore|30 giorni   |
|degli enti preposti alla  |         |        |
|pianificazione territoriale |         |        |
|in materia della bozza   |         |        |
|integrata del PRPC e    |         |        |
|decisione dei ministeri   |         |        |
|competenti riguardo     |         |        |
|all’accettabilita del PRPC, |         |        |
|qualora si richieda la VIA |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– acquisizione       |UAT,       |60 giorni   |
|dell’approvazione del    |pianificatore, MAT|        |
|ministero competente per  |         |        |
|l’ambiente circa      |         |        |
|l’accettabilita del PRPC  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– predisposizione della   |Pianificatore   |        |
|bozza integrata del PRPC  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Discussione in sede del   |Sindaco, Consiglio|        |
|Consiglio comunale     |comunale     |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione del decreto  |         |        |
|nella Gazzetta ufficiale  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del PRPC previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Direzione della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška ulica 19, Lubiana;
– Direzione della RS per le infrastrutture stradali, sezione regionale Capodistria, Strada di Ancarano 7B, Capodistria;
– Società per le autostrade della Repubblica di Slovenia, Dunajska 7, Lubiana;
– Ministero dei trasporti, Dipartimento per il trasporto stradale, Langusova 4, Lubiana;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana;
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; settore protezione e soccorso;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 12, Isola;
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Capodistria;
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
– Ufficio ambiente e territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione del PRPC.
Entro 30 giorni dalla notifica della domanda, i soggetti sopraelencati definiscono gli orientamenti e forniscono pareri in merito all’atto territoriale.
Il promotore, committente ed investitore del PRCP è la società Koperinvest d.o.o. Strada di Ancarano 5c, 6000 Capodistria, la quale finanzia la compilazione del progetto.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio – Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può commissionare la verifica di un esperto della pianificazione territoriale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore provvede al finanziamento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici e del PRPC.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
N. 3505-11/2010
Capodistria, 18 febbraio 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost