Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

599. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2011, stran 1667.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bloke za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/       |     v €|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.479.167|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.526.138|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.389.904|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |700 davek na dohodek in dobiček     |  1.227.467|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |703 davki na premoženje         |   107.137|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |706 drugi davki             |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |704 domači davki na blago in storitve  |    55.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   136.234|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |710 udeležba na dobičku in dohodki od  |    21.860|
|    |premoženja               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |711 takse in pristojbine        |      50|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |712 globe in druge denarne kazni    |     810|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |713 prihodki od prodaja blaga in    |    94.40|
|    |storitev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |714 drugi nedavčni prihodki       |    19.114|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    12.300|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |720 prihodki od prodaje osnovnih    |      0|
|    |sredstev                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |721 prihodki od prodaje zalog      |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |722 prihodki od prodaja zemljišč in   |    12.300|
|    |neopredmetenih sredstev         |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |730 prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |731 prejete donacije iz tujih virov   |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   940.729|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |740 transferni prihodki iz drugih    |   654.679|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |741 prejeta sredstva iz državnega    |   286.050|
|    |proračuna iz sredstev EU        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.613.312|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   473.569|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |400 plače in drugi izdatki zaposlenim  |   127.060|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |401 prispevki delodajalcev za socialno |    19.550|
|    |varnost                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |402 izdatki za blago in storitve    |   291.914|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |403 plačila domačih obresti       |      45|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |409 rezerve               |    35.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   736.076|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |410 subvencije             |    60.000|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |411 transferi posameznikom in      |   332.714|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |412 transferi neprofitnim organizacijam |    50.790|
|    |in ustanovam              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |413 drugi domači tekoči transferi    |   292.572|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |414 tekoči transferi v tujino      |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.324.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.324.700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    78.967|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |431 investicijski transferi pravnim in |    78.967|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |432 investicijski transferi       |      0|
|    |proračunskim uporabnikom        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ  |   –134.145|
|    |(I.-II.)                |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     700|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |750 prejeta vračila danih posojil    |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |751 prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |752 kupnine iz naslova privatizacije  |     700|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |440 dana posojila            |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |441 povečanje kapitalskih deležev in  |      0|
|    |naložb                 |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |442 poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |443 povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|    |javnih skladih             |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     700|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)  |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |500 domače zadolževanje         |      0|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |     648|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |     648|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |550 odplačila domačega dolga      |     648|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –133.445|
|    |(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)      |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)     |     –648|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   132.382|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2009 |   465.692|
+--------+----------------------------------------+-------------+
|    |9009 splošni sklad za drugo       |   465.692|
+--------+----------------------------------------+-------------+
Negativno stanje sredstev na računih leta 2011 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2010.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);
– prihodki od turistične takse;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5% prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za posameznega proračunskega porabnika ne presega 5.000 €, se sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0,2% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh proračunskih sredstev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Bloke, v letu 2011 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2011 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobje začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2011
Nova vas, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost