Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

636. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011, stran 1705.

Na podlagi 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odločba US: U-I-295/07-8) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve za člane občinskega sveta in župana v Občini Trebnje v letu 2011.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Glede primerov, ki niso določeni s tem sklepom, veljajo določbe zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
7.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 53/10).
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2011-28
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost