Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Št. 410-13/2011-3 Ob-1731/11 , Stran 458
Št. 410-13/2011-3 Ob-1731/11
Na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/10) in sklepa župana, št. 410-13/2011-1, z dne 15. 2. 2011, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje energetske prenove večstanovanjskih hiš ter obnove strešnih kritin v Postojni v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za: – energetsko prenovo večstanovanjskih stavb- izvedbo toplotne zaščite zunanjega ovoja večstanovanjskih stavb (fasade) – prenovo obstoječih fasad – obnovo obstoječe toplotne zaščite – zamenjavo obstoječe strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna na območju ulic Kremenca I in II, Ulica Prekomorskih brigad ter Kidričevo naselje v Postojni. II. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2011, namenjenih za predmet tega razpis, znaša 80.000 EUR. Občina Postojna bo v letu 2011 sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v višini do 20% predračunske vrednosti investicije prenove ene stavbe, vendar ne več kot 10.000 EUR z vključenim DDV na eno stavbo. V primeru celovite energetske obnove večstanovanjske stavbe, ki zajema fasado in zamenjavo azbestne strešne kritine, znaša višina nepovratnih sredstev 20% predračunske vrednosti investicije prenove ene stavbe, vendar ne več kot 16.000 EUR z vključenim DDV. Predmet javnega razpisa so investicije, izvedene v letu 2010, v skladu s pogoji tega javnega razpisa in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2011. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem ali prihodnjem letu. Dosedanji prejemniki subvencije za energetsko prenovo večstanovanjskih stavb na območju ulic Kremenca I in II, Ulica Prekomorskih brigad ter Kidričevo naselje v Postojni, ki na javni razpis prijavijo dela, za katera so jim bila že dodeljena sredstva po javnih razpisih iz preteklih let, niso upravičeni do ponovne dodelitve finančnih sredstev. III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09 z dne 7. 12. 2009)). IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo: Upravniki večstanovanjskih stavb, ki zastopajo etažne lastnike stavb: – z več kot 3 etažnimi lastniki in – z najmanj 6 posameznimi deli-stanovanji, na območju iz točke I. V. Vsebina prijave – Prijava se šteje za popolno kolikor vsebuje vse navedene elemente v skladu z razpisno dokumentacijo. Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo; – predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del; – podpisana izjava solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli. VI. Merila Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih kriterijih: 1. Celovita prenove stavbe 30 točk – prenova strešne kritine (zamenjava obstoječe azbestnocementne kritine) 10 točk – prenova celotne fasade 20 točk – prenova celotnega objekta 30 točk (kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava strešne kritine) (Op. točke se med seboj ne seštevajo) 2. Obdobje zadnje prenove stavbe (fasada ali streha) 20 točk – nad 30 let 20 točk – nad 20 let 10 točk – nad 10 let 5 točk (Op. točke se med seboj ne seštevajo) 3. Prenova stavbe z namenom, da se zmanjša poraba energije in ohranja toplota in sicer: 10 točk – izvedba toplotne zaščite stavbe z debelino toplotne izolacije vsaj 12 cm in normativno toplotno prevodnostjo izolacijskega materiala zunanjih sten max: 0,045W/mk 30 točk 4. Starost stanovanjskega objekta (glede na leto gradnje) – več kot 10 let 10 točk – več kot 20 let 20 točk – več kot 30 let 30 točk 5. Predviden rok dokončanja del do 30. 7. 2011 10 točk. VII. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravniki stanovanjskih objektov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo obstoječih večstanovanjskih stavb. Upravnikom stanovanjskih objektov, ki so na razpisu uspeli in z Občino Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami, kot sledi iz razpisne dokumentacije Upravičenec do subvencije je dolžan najkasneje do 31. 10. 2011 predložiti Občini Postojna končno poročilo o izvedenih delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema poročila in ga na podlagi ogleda na terenu potrditi ali zavrniti. VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti oddana ali poslana priporočeno po pošti v zapečatenem ovitku, z imenom in naslovom upravičenca, na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – prenova fasad in streh». Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 25. 3. 2011, do 12. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Upravičenci iz VI. točke tega razpisa, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana do 25. 3. 2011, do 12. ure, v pisarni št. 3/2 – sprejemno informacijski pisarni z vložiščem, oziroma do tega datuma ni prispela po pošti na Občino Postojna. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na IV. točko tega razpisa; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Upravičenci iz IV. točke tega razpisa bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v desetih dneh po odpiranju vlog. IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra Gulje, tel. 05/728-07-90.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost