Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

Ob-1736/11 , Stran 477
Ob-1736/11
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
20. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 4. 2011, ob 10. uri, v Hotelu Kompas na Bledu. Predlaga se naslednji dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti: Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja. Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič. Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar. 2.Predložitev letnega poročila za leto 2010, pisnega poročila NS k letnemu poročilu, sprejem sklepa o pokritju izgube in uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice Upravi in NS. Predlog sklepa: a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom Nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 274.a člena ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča Skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2010. b) Čista izguba poslovnega leta znaša: 13.208 €, ki se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 13.208 €. c) Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2010 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica. 3.Poslovni plan družbe za leto 2011. Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan družbe za leto 2011. 4. Sprememba organiziranosti družbe: Predlog sklepa: s ciljem racioanalizacije poslovanja se predvidi možnost spremembe iz delniške družbe(d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.d.o.). Delničarji,katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj Skupščina odloča. Fizične osebe morajo pri evidentiranju prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško knjigo. Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu Kompas Bled. Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled d.d. za upravo direktor Martin Merlak

AAA Zlata odličnost