Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2036. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09)
2037. Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP)
2038. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-D)
2039. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-G)
2040. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)
2041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)

Drugi akti

2042. Dopolnitev Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2043. Ukaz o imenovanju članov uradniškega sveta

MINISTRSTVA

2044. Pravilnik o vodenju registra nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja
2045. Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
2046. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
2047. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
2048. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
2049. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih
2115. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2008
2116. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2009
2117. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008

BANKA SLOVENIJE

2050. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
2051. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
2052. Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja
2053. Sklep o spremembah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2054. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta
2118. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2055. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2009
2056. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto
2057. Statut javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
2119. Imenovanje članov uradniškega sveta

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2058. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008

Bovec

2059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2008
2060. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

Dobrepolje

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Gornji Petrovci

2063. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2009

Grosuplje

2064. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Slivnica, parc. št. 1355/44, 1355/45 in 1355/46
2065. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2269/9, 2269/5 in 2269/6, k.o. Slivnica

Idrija

2066. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 1 – Črnovrška planota in Godoviško podolje, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, za območje PUP 2 – Ledinska planota, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – zahodni del občine in Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni Vrh

Ivančna Gorica

2067. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Kočevje

2068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2071. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Kočevje
2072. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Predgrad
2073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2074. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje v upravi OLO Kočevje
2075. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Ljudski odbor Občine Mozelj

Kozje

2076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2008

Kranj

2077. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008

Ljubljana

2078. Odlok o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2079. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja CO 5/2 – Plinarna
2080. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zimski službi
2081. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
2082. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih
2083. Pravilnik o standardu za osnovni pogreb
2084. Pravilnik o upepelitvi
2085. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1062/14, k.o. Bizovik

Mirna Peč

2086. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2008
2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2088. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
2089. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mokronog-Trebelno

2113. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk

Nova Gorica

2090. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
2091. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
2092. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kanalizacija FK2 Dornberk
2093. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2094. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Pivka

2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Podlehnik

2095. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik

Ptuj

2096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Sevnica

2097. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice

Šempeter-Vrtojba

2098. Odlok o občinskih taksah splošni del
2099. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
2100. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Lavžnik« v Šempetru pri Gorici
2101. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
2103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba
2104. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici

Šmarje pri Jelšah

2105. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
2106. Sklep o ukinitvi Statusa javnega dobra v k.o. Platinovec

Šmarješke Toplice

2107. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Tolmin

2108. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin
2109. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

Trebnje

2110. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie
2111. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo

Žirovnica

2112. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico

POPRAVKI

2120. Popravek Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost