Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2105. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 6035.

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo merila za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– program opremljanja je akt, s katerim določi Občina Šmarje pri Jelšah podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega odstavka.
3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp((i))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((i))) iz programa opremljanja, ki so ustrezno indeksirani.
4. člen
(1) Pri površini parcele se upošteva velikost parcele, ki zajema stavbišče in funkcionalno zemljišče, po podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka tega člena ni določena oziroma je ni mogoče določiti na njegovi osnovi, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
5. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 50%;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 50%.
7. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
8. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K(dejavnost):
CC-SI   opis                  faktor
111    enostanovanjske stavbe          0,7
1121   dvostanovanjske stavbe          0,7
1122   večstanovanjske stavbe          1,0
121    gostinske stavbe             1,3
12201   stavbe javne uprave            1,0
12202   stavbe bank, pošt, zavarovalnic      1,3
12203   druge upravne in pisarniške stavbe    1,3
123    trgovske in druge stavbe za        1,3
     storitvene dejavnosti
124    stavbe za promet in stavbe za       1,3
     izvajanje elektronskih komunikacij
125    industrijske stavbe in skladišča     0,8
126    stavbe splošnega družbenega pomena    0,7
127    druge nestanovanjske stavbe        0,7
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0.
9. člen
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalnega prispevka, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, tj. na m2 parcele (Cp((i))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((i))).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo, ki ga sprejme občinski svet.
10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen
(1) Za posamezno vrsto ugotovljene komunalne opreme se preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(2) V postopku odmere komunalnega prispevka se ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP((i)) = (A(parcela) x Cp((i)) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct((i)) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
I      –   posamezna vrsta komunalne opreme;
KP((i))   –   izračunani del komunalnega prispevka, ki
          pripada posamezni vrsti obstoječe
          komunalne opreme;
A(parcela)  –   površina parcele;
Cp((i))   –   obračunski stroški posamezne vrste
          obstoječe komunalne opreme na
          obračunskem območju, preračunani na m2
          parcele;
Dp      –   delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka;
K      –   faktor dejavnosti;
(dejavnosti)
A(tlorisna) –   neto tlorisna površina objekta;
Ct((i))   –   obračunski stroški posamezne vrste
          obstoječe komunalne opreme na
          obračunskem območju, preračunani na m2
          neto tlorisne površine objekta;
Dt      –   delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka.
13. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
                     KP = VsotaKP((i))
Oznake pomenijo:
KP     –  komunalni prispevek za obstoječo komunalno
         opremo;
KP((i))   –  izračunani del komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti obstoječe
         komunalne opreme;
i      –  posamezna vrsta komunalne opreme.
14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne vrača.
15. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj, ki se financirajo iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah;
(2) S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje oprostitve plačila komunalnega prispevka:
– za gradnjo skladiščnih objektov (CC-SI-1252) se plača komunalni prispevek v višini 50% izračunanega komunalnega prispevka;
– za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI-1271) se plača komunalni prispevek v višini 30% izračunanega komunalnega prispevka;
– za gradnjo javnih objektov in objektov, katerih investitor je neposredni ali posredni uporabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri, zavezance pa se v skladu z investicijskim programom lahko v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka. O višini oprostitve odloči župan s sklepom.
17. člen
V primeru, da zavezanec dokaže z ustrezno dokumentacijo oziroma dokazili, iz katerih je nesporno razvidno, da je vlagal v izgradnjo javne komunalne infrastrukture finančna ali druga sredstva, se mu ta vlaganja upoštevajo kot delno znižanje komunalnega prispevka. V kolikor so vlaganja višja kot del izračunanega komunalnega prispevka za komunalno opremo, v katero so bila vložena, se komunalni prispevek zniža samo za tovrstno komunalno opremo. Pretekla vlaganja se upoštevajo vlagatelju samo enkrat in sicer največ do višine vloženih sredstev. Veljajo samo dokazila o vlaganjih v infrastrukturo po letu 1995. O delnem znižanju komunalnega prispevka odloči župan s sklepom.
18. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Šmarje pri Jelšah z odločbo.
(2) Občinska uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
(6) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
19. člen
Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
20. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 91/01).
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03212-0036/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 29. maja 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.