Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 46502-0015/2003 Ob-4260/09 , Stran 1459
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje: Predmet prodaje sta – parc. št. 150/1.S, stavbišče, v izmeri 67 m2 in – parc. št. 1681/1, pašnik, v izmeri 1.202 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 42, k.o. Log. Parceli sta opredeljeni v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene v roku petnajstih dni po zaključku javne dražbe. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. 4. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnini iz točke 2. je 10.300,00 EUR, od tega znaša vrednost parc. št. 150/1.S, k.o. Log, 700,00 EUR, vrednost parc. št. 1681/1, k.o. Log pa 9.600,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Od vrednosti parc. št. 150/1.S, k.o. Log se plača davek na promet nepremičnin (2%), od vrednosti parc. št. 1681/1, k.o. Log, se plača 20% DDV. 5. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo pri pristojni zemljiški knjigi podan predlog za vknjižbo lastninske pravice. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 22. 6. 2009 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 13. uri. 8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti izklicne cene za nepremičnino. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Log«. 9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki se je pravočasno in pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi predloži: – podatki o dražitelju, EMŠO oziroma matična številka, davčna številka oziroma ID za DDV; – kopija osebnega dokumenta oziroma za pravne osebe aktualni izpisek iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (s.p.); – potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec – neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju; Pisno vlogo z zahtevanimi prilogami je potrebno poslati po pošti najkasneje do petka, 19. 6. 2009 ali vložiti osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št 215, najkasneje do ponedeljka, dne 22. 6. 2009 do 12. ure. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne vloge za sodelovanje na javni dražbi. 11. Pravila javne dražbe Nepremičnini pod tč. 2 se prodajata kot celota in po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost nosi kupec. Nepremičnine se dražijo z zviševanjem cene, ki je končna, ko jo imenovana komisija trikrat izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila Komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Pooblaščena oseba za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 12. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269.

AAA Zlata odličnost