Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-53/2007 Ob-4263/09 , Stran 1451
1. Predmet prodaje: Kompleks nepremičnin prečrpališče goriva Stara vas v Krškem, ki predstavlja parc. št. 52 – zelenica v izmeri 753 m2, parc. št. 54/2 – zelenica v izmeri 5.527 m2, parc. št. 54/4 – sadovnjak v izmeri 784 m2, parc. št. 54/5 – sadovnjak v izmeri 835 m2, parc. št. 160/2 – zelenica v izmeri 349 m2, parc. št. 160/3 – zelenica v izmeri 18.306 m2, poslovna stavba v izmeri 133 m2, poslovna stavba v izmeri 66 m2, poslovna stavba v izmeri 40 m2, poslovna stavba v izmeri 37 m2, funkcionalni objekt v izmeri 10 m2 in parc. št. 54/3 – plantažni sadovnjak v izmeri 433 m2, vpisan v zk. vl. št. 568, k.o. Stara vas. Predmet prodaje je celoten kompleks nepremičnin s pripadajočimi objekti ter konstrukcijami (bazeni za vodo, cisterne, tiri …) brez strojne in elektro opreme, ki jo je mogoče demontirati (črpalke, ventili, manometri …). Lastnika: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve, v deležu 79/100 in Termoelektrarna Brestanica d.o.o., v deležu do 21/100. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti. 2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 1.029.000,00 €. Najnižji znesek zvišanja je 500 €. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin. 5. Kavcija Dražitelji morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve) Sklicna številka: 28 17116-2990008-399079 Vplačilo varščine: do 19. 6. 2009, do 12. ure. Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – možen je samo odkup vseh nepremičnin skupaj, – del zemljišča (parc. št. 54/4 ter del parc. št. 160/2 in 160/3) predstavlja kmetijsko zemljišče, zato bo po izvedeni javni dražbi speljan še postopek po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, – v primeru, da se v postopku prodaje zemljišča po Zakonu o kmetijskih zemljiščih zemljišče ne bo prodalo tretji osebi, je uspeli dražitelj dolžan v roku 15 dni po izvedenem postopku skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, – parc. št. 160/3 k.o. Stara vas je obremenjena s služnostno pravico izgradnje kablovoda 20 kV in optične povezave v korist Elektro Celje d.d. ter parc. št. 52, 160/2 in 160/3, vse k.o. Stara vas, so obremenjene s služnostno pravico v korist Elektra Celje d.d., ki daje upravičencu za dobo 30 let pravico opravljanja del, potrebnih za delovanje kablovoda, – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana, – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) ni zavezanec za plačilo DDV, – Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so dražitelji upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Janezom Klavžarjem, Policijska uprava Krško, ob delavnikih od 7. do 14. ure, tel. 07/492-93-01. 8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 23. 6. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ul. 4 (medetaža), Ljubljana. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko.