Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2098. Odlok o občinskih taksah splošni del, stran 6019.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških – UPB (Uradni list RS, št 70/06) 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. seji dne 28. maja 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah
SPLOŠNI DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Šempeter - Vrtojba, vrsto in višino takse, zavezanca za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
V Občini Šempeter - Vrtojba so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnih površinah in na javnih mestih za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah (avto taksi postajališča),
4. uporabo javnega prostora za kampiranje.
(točke od 1. do 4. – v nadaljnjem besedilu – TAKSNI PREDMETI).
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je za posamezni primer predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
V prejšnjem členu uporabljena izraza »javna površina« in »javno mesto« imata naslednji pomen:
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi in v katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri in druge podobne konstrukcije in površine.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete.
Taksni zavezanci niso upravni organi in krajevne skupnosti, krajevni odbori, izvajalci javnih služb – vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti in politične stranke v času volilne kampanje.
5. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,044 EUR.
Vrednost točke za izračun višine občinske takse župan vsako leto do konca koledarskega leta za naslednje leto valorizira s porastom drobno prodajnih cen, in sicer s posebnim sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Občinske takse so prihodek proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
8. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila občinske takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma s pričetkom uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom dneva oziroma meseca, v katerem je taksni zavezanec odstranil taksni predmet, oziroma ga prenehal uporabljati ter je obvestil organ občinske uprave o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
9. člen
Taksni zavezanec mora namero pričetka uporabe taksnega predmeta predhodno prijaviti Občini Šempeter - Vrtojba – režijski obrat (v nadaljevanju: organu občinske uprave).
Organ občinske uprave lahko s pooblastilom prenese dejanja v zvezi s prijavo taksne obveznosti na pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto taksnega predmeta (površina, število ipd.) in uvrstitev v tarifo občinskih taks.
Prijava iz drugega odstavka tega člena je hkrati vloga za izdajo odločbe o odmeri občinske takse, s katero organ občinske uprave taksnemu zavezancu odmeri višino takse v skladu s tarifo občinskih taks ter navede rok in način plačila obveznosti.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni organu občinske uprave prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
10. člen
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec vnaprej za določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo občinske takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri občinske takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le ta prisilno izterja.
Prisilno izterjavo občinskih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
11. člen
Plačila občinske takse so oproščene objave in oglaševanje človekoljubnega in humanitarnega značaja, objave prireditev, ki so sofinancirane s strani Občine Šempeter - Vrtojba, ter kulturnih, športnih in drugih prireditev neprofitnega značaja, ki ga zavezanec izkaže z ustreznim dokazilom.
Plačila občinske takse so oproščene tudi prireditve ali uporaba javnih površin, katerih nosilci so društva s sedežem v občini ter organizacije humanitarnega značaja.
12. člen
Za taksni predmet se ne šteje:
– ena zakonsko obvezna označba gospodarskega subjekta (firma) ali poslovne enote in vsaka nadaljnja označba gospodarskega subjekta, ki se nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta oziroma njegove poslovne enote,
– reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.
13. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov, so dolžni pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov preveriti, če je občinska taksa odmerjena in plačana.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcijska služba, ki na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnih predmetov prijavljena, preverja resničnost podatkov izkazanih na prijavi in plačilo komunalne takse. Svoje ugotovitve posreduje organu občinske uprave.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
Z globo v znesku 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti (9. člen),
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ki opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je občinska taksa odmerjena in plačana (13. člen).
Z globo v znesku 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka lahko organ občinske uprave poziva taksnega zavezanca k vložitvi prijave iz 9. člena tega odloka.
17. člen
Vse prijave taksne obveznosti za leto 2009, prispele pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po določbah tega odloka.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 16/00, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list Republike Slovenije, št. 59/05).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2009-19
Šempeter pri Gorici, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
  POSEBNI DEL
  TARIFA OBČINSKIH TAKS

1. Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih 
prireditev, shodov ipd. za vsak m2:              

– za tlakovane ali asfaltirane površine    – 5 točk dnevno

– za zelenice, makadamske in ostale     – 2 točki dnevno
površine                           

2. Za oglaševanje na javnih mestih              

– za reklamne napise, objave in oglase do  – 3 točke dnevno,
enega m2                           

– za reklamne napise, objave in oglase za – 1,5 točke dnevno
vsak začeti nadaljnji m2                   

3. Za parkiranje na javnih površinah:             

– za eno avto taksi postajališče      – 5000 točk letno

4. za uporabo javnega prostora za     – 1,5 točke dnevno
kampiranje za vsak m2