Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2121. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2122. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2156. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije

Drugi akti

2123. Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2124. Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa
2125. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje

USTAVNO SODIŠČE

2126. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2127. Sklep o zavrženju pobude

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2128. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

2129. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
2130. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010

Bloke

2131. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Bloke

Brežice

2132. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

Cerknica

2133. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Cerknica

Idrija

2134. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija
2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
2136. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva

Kostanjevica na Krki

2137. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki

Laško

2138. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
2139. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Laško
2140. Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško

Litija

2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.

Ljubljana

2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana

Murska Sobota

2143. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Pivka

2144. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2009

Slovenj Gradec

2145. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008

Sveti Jurij ob Ščavnici

2146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2008

Šempeter-Vrtojba

2147. Sklep o določitvi subvencij za počitniške odsotnosti otrok v vrtcih v drugih občinah

Škofja Loka

2155. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2009

Štore

2148. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Vrtec Lipa
2149. Sklep o počitniški rezervaciji mesta v vrtcu in znižanju plačila v primeru bolniške odsotnosti otrok

Trebnje

2150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.

Tržič

2151. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
2152. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič
2153. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Zavrč

2154. Odlok o priznanjih Občine Zavrč

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)

Vlada Republike Slovenije

50. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
51. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev

Ministrstvo za zunanje zadeve

52. Obvestilo o začetku veljavnosti Drugega Protokola, pripravljenega na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
53. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov

Popravki

54. Popravek Uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o pogojih razmestitve diplomatskih predstavništev

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti